Неактуални схеми
Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-4.003 „Борба с COVID 19“
27.03.2020
03.04.2020

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-4.003  „Борба с COVID 19“ по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Това става възможно след взето решение от Комитета за наблюдение по ОПРР на неприсъствено заседание, за пренасочване на финансов ресурс в размер на 40,4 млн. лв. в подкрепа на мерки за справяне в извънредната ситуация, с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.
Обратно към Приключили схеми