Неактуални схеми
Публично обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.004 „Спорт в училище”
11.03.2020
19.03.2020

Публично обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.004 „Спорт в училище”

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява за публично обсъждане процедура BG16RFOP001-3.004 „Спорт в училище” по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 с общ бюджет 2,5 млн. лв. и конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката (МОН).

Специфична цел на процедурата е допълване и надграждане на инвестициите в училищата в управление на МОН чрез доставка и монтаж на спортно оборудване и обзавеждане за училищата, финансирани по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

Процедурата ще се реализира чрез директно предоставяне в съответствие с чл.25, ал.1, т.2 от Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Процедура „Спорт в училище“ е продължение и следва да надгради резултатите от проведената процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“ на ОПРР 2014-2020, като с изпълнението  й се предвижда 80 училища да получат ново спортно оборудване.

До момента направените инвестиции за спортна инфраструктура по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 и  Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 е в размер на 144,4 млн. лева.

Проектът на Насоки за кандидатстване и приложения към тях по процедурата се публикува на основание чл. 26, ал. 5 от ЗУСЕСИФ.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 19.03.2020 г. (включително), по официален път или на следната електронна поща: oprd@mrrb.government.bg, както и в модула за електронно кандидатстване на информационната система ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, в меню „Процедури за БФП“, подменю „За обществено обсъждане“.

Проектът на Насоки за кандидатстване, заедно с приложенията към него, са публикувани на интернет сайта на програмата www.bgregio.eu, в меню „Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020“, „Актуални процедури“, процедура BG16RFOP001-3.004 „Спорт в училище”  и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове  – www.eufunds.bg.


Обратно към Приключили схеми