Неактуални схеми
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-4.002 „Регионална здравна инфраструктура- 2“
24.03.2020
29.05.2020
24.03.2020 г.
Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г  (ОПРР 2014-2020) публикува процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP001-4.002 „Регионална здравна инфраструктура- 2“ по Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Конкретен бенефициент по процедурата е Министерство на здравеопазването, с бюджет в размер на 20 млн. лева.Обратно към Приключили схеми