Неактуални схеми
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“
31.03.2020
02.08.2021
30.07.2021 г.
Изменение на Решение за предоставяне на БФП по процедура BG16RFOP001-2.003 "Енергийна ефективност в периферните райони-3"

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува  Решение РД-02-36-964/30.07.2021 г. за изменение на Решение РД-02-36-1134/31.07.2020 г., изменено с Решение РД-02-36-430/22.03.2021 г.
Решение РД-02-36-964/30.07.2021г.  е относно процедура по ново произнасяне по оценката на проектно предложение BG16RFOP001-2.003-0054 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, подадено от община Козлодуй по процедурата, във връзка с  Решение № 5427 от 28.04.2021 г. на Върховния административен съд, с което се оставя в сила Решение № 6 от 13.01.2021 г., постановено по адм. дело №391/2020 г. по описа на Административен съд - Враца .

Приложение: Решение РД-02-36-964/30.07.2021 г. за изменение на Решение РД-02-36-1134/31.07.2020 г., изменено с Решение РД-02-36-430/22.03.2021 г. за предоставяне на БФП по процедура BG16RFOP001-2.003 "Енергийна ефективност в периферните райони-3"23.03.2021 г.
Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 измени Решение РД-02-36-1134/31.07.2020 г. за предоставяне на БФП по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“, с което се изменя точка 2 на Решението, а именно „Списък с резервните проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране”. Промяната е свързана с добавяне на проектно предложение  BG16RFOP001-2.003-0053 на Община Златоград под № 17 в точка 2 на Решението, както и в промяна на  общия брой на резервните проектни предложения по процедурата, подредени по реда на тяхното класиране, от 28 на 29.31.07.2020 г.
Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 приключи оценката на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020.31.03.2020 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“20.03.2020 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува изменение на Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони - 3” по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Изменението на Насоките за кандидатстване по процедурата се осъществява във връзка с обявеното извънредно положение, с решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България, за предпазване, ограничаване и преодоляване последиците от разпространението и заразата с вируса на COVID-19.

С настоящото изменение на Насоките за кандидатстване се променя крайният срок за подаване на проектни предложения от общините бенефициенти - от 27.03.2020 г., 19:00 ч., на 21.04.2020 г., 19:00 ч.

Изменението на Насоките за кандидатстване по процедурата се осъществява във връзка с обявеното извънредно положение, с решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България, за предпазване, ограничаване и преодоляване последиците от разпространението и заразата с вируса на COVID-19.
С настоящото изменение на Насоките за кандидатстване се променя крайният срок за подаване на проектни предложения от общините бенефициенти - от 27.03.2020 г., 19:00 ч., на 21.04.2020 г., 19:00 ч.
Проект за изменени Насоки за кандидатстване;
•Заповед за изменение на Насоките за кандидатстване

30.01.2020 г.

Управляващият орган на ОПРР проведе Информационен ден по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3”

27.01.2020 г. 
Увеличава се общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“, вследствие на депозирано искане за изменение на ОПРР 2014-2020 г. от Европейската комисия и взети Решения от 15-тото заседание на Комитета за наблюдение от 27 ноември 2019 г. за релокиране на средства от Приоритетна ос 1 към Приоритетна ос 2 на ОПРР 2014-2020.
Със Заповед №РД-02-36-88/27.01.2020 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРР
 2014-2020 общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” е увеличен от 18 687 123,16 лева на 45 040 239,57 лева или с 26 353 116,41 лева.

28.11.2019-27.03.2020

Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3”. Процедурата се реализира в рамките на приоритетна ос 2 на ОПРР 2014-2020, с допустими кандидати - общините на 28 града опорни центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система. Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 27.03.2020 г.Обратно към Приключили схеми