Неактуални схеми
Процедура на подбор на проекти BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”
26.02.2018
16.03.2018

В изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /ОПРР/, Управляващият орган на ОПРР публикува проект на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”. Процедурата е продължение и е насочена към надграждане на резултатите от изпълнението на първата процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“.

Предложения и коментари по проекта на Насоки за кандидатстване могат да се изпращат в срок до 16.03.2018 г. (включително) по официален път или на електронна поща: oprd@mrrb.government.bg.

Проект на Насоки за кандидатстване 

Приложения за информация – част 1

Приложения за информация – част 2

Приложения за попълване


Обратно към Приключили схеми