Неактуални схеми
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“
11.12.2019
25.03.2020
11.03.2020 г.
На 11.03.2020 г. Управляващият орган на ОПРР 2014-2020 проведе Информационен ден по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”

27.02.2020 г.

Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”

Проектът на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”:

Проект за изменени Насоки за кандидатстване

Заповед за изменение на Насоките за кандидатстване

Документи за кандидатстване (за попълване)

Документи за информация-1 (за изпълнение)

Документи за информация-2 (за изпълнение)

Документи за информация-3 (за изпълнение)14.02.2020 г.

Публично обсъждане на изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”

Проектът на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”:

Проект за изменение на Насоки за  кандидатстване

Документи за кандидатстване

Документи за информация-1

Документи за информация-2

Документи за информация-3

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 24.02.2020 г. (включително), по официален път или на следната електронна поща: oprd@mrrb.government.bg, както и в модула за електронно кандидатстване на информационната система ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, в меню „Процедури за БФП“, под-меню „За обществено обсъждане“.


11.12.2019 г.
Изменени са Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, във връзка с бенефициенти – резервни общини, както следва: Троян, Девин, Провадия, Дупница, Момчилград, Златоград и Септември.
Новият срок за подаване на проектни предложения от общините бенефициенти по процедурата е 25 март 2020 г.

22.08.2018 г.
Удължава се срокът за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”

Новият срок за подаване на проектното предложение от общините бенефициенти по процедурата е 1.10.2018 г.


10.07.2018 г.
Изменение на приложения по процедура на подбор на проектни предложения за предоставяне на БФП: BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“

30.03.2018 г.
Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“. Процедурата се реализира в рамките на приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020, с общ бюджет 41,4 млн. лв. и с допустими кандидати - общини, включени в Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността.
Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 30.08.2018 г.23.02.2018 г.

В изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /ОПРР/, Управляващият орган на ОПРР публикува проект на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“.

Процедурата е насочена към осигуряване на достъп до качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.

Предложения и коментари по проекта на Насоки за кандидатстване могат да се изпращат в срок до 13.03.2018 г. (включително) по официален път или на електронна поща: oprd@mrrb.government.bg

Проект на Насоки за кандидатстване

Документи за кандидатстване

Приложение за информация - 1

Приложение за информация - 2Обратно към Приключили схеми