Неактуални схеми
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“
30.04.2018
01.09.2020

28.05.2019 г. - Кандидатстване по процедура „Развитие на туристически атракции“ с обекти недвижими културни ценности, държавна собственост.

В Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 бяха получени запитвания относно възможностите за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции” с обекти недвижими археологически културни ценности, държавна собственост, които са с вече предоставени права за управление на общини.

Съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване по процедурата, за да е допустимо за финансиране дадено проектно предложение, на етапа на кандидатстване кандидатът следва да представи документ/и, от който/които става ясно за всеки от недвижимите имоти, обекти на интервенция по проекта, че същият е собственост на бенефициента или е с предоставено право на безвъзмездно ползване или управление от бенефициента за период от най-малко 5 години след крайното плащане към бенефициента.

В тази връзка и в съответствие с чл. 12, ал. 4 от Закона за културното наследство (ЗКН) в случай на бенефициент община, същият може да поиска безвъзмездно предоставяне за управление на имот/и – публична държавна собственост, представляващ/и недвижима/и археологическа/и културна/и ценност/и от Министерство на културата (МК) за осъществяване на дейности, свързани с опазването и представянето на същите, за срок до 10 години, по реда чл. 12, ал. 4, т. 1 от ЗКН с Решение на Министерски съвет по предложение на министъра на културата.

Към настоящия момент някои от общините, които са изпълнявали договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедури BG161PO001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции“ и  BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции“ в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., разполагат с предоставени права за управление върху имоти – публична държавна собственост, представляващи недвижими културни ценности за срок до 5 години след крайното плащане към бенефициента в съответствие с условията на посочените процедури. Крайните плащания по двете процедури са извършени в периода юни 2013 г. – ноември 2016 г. и в тази връзка периодът на предоставени права за управление за голяма част от обектите изтича през 2020 г. и 2021 г.

За посочените обекти, които се намират в заварено положение (т.е. имат предоставени права за управление, които не са изтекли, но не отговарят на изискването за период от най-малко 5 години след крайното плащане към бенефициента) и за които бъде проявен интерес от страна на общините за кандидатстване по процедурата, УО на ОПРР проведе кореспонденция с министъра на културата, упражняващ правото на държавна собственост върху недвижимите археологически културни ценности. Съгласно цитираната кореспонденция, Министерство на културата пое ангажимент за издаване на писмо в уверение на това, че подкрепя кандидатстването на съответната община по процедура „Развитие на туристически атракции“ по ОПРР 2014-2020. За целта всяка община следва да подаде искане пред Министерство на културата, както и да заяви, че в срок до 3 месеца преди датата на изтичане на срока, за който към момента обектът е предоставен за управление на общината ще подаде ново искане за безвъзмездно предоставяне на правото на управление на съответния/те обект/и, държавна собственост. Писмото за подкрепа, получено от Министерство на културата, следва да бъде прилагано от страна на общината на етапа на кандидатстване с проектно предложение по процедурата, като същото ще служи на УО на ОПРР 2014-2020 при извършване на оценка на проекта и по-специално на критерий 1.6 „Приложен/и е/са документ/и, от който/които става ясно за всеки от недвижимите имоти, обекти на интервенция по проекта, че същият е собственост на бенефициента или е с предоставено право на безвъзмездно ползване или управление от бенефициента за период от най-малко 5 години след крайното плащане към бенефициента“ от Насоките за кандидатстване по процедурата.

 

Приложения:

  1. Писмо от УО на ОПРР 2014-2020 до МК относно възникнали казуси при кандидатстването по процедура „Развитие на туристически атракции” с обекти недвижими археологически културни ценности, държавна собственост
  2. Писмо от МК до УО на ОПРР 2014-2020 за поемане на ангажимент за издаване на писма за подкрепа на кандидатстването на общини по процедура „Развитие на туристически атракции”


17.07.2018 г. - Изменение на приложения по процедурата 30.04.2018 г.
- Насоки за кандидатстване по процедура „Развитие на туристически атракции”24.01.2018 г.

В изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /ОПРР/, Управляващият орган на ОПРР публикува проект на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“. Процедурата е насочена към развитието на конкурентноспособни туристически атракции, които допринасят за диверсификация на туристическия продукт, намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма.

Проектите се осъществяват посредством комбинация от финансиране с безвъзмездни средства и от финансов инструмент на база оценка на проекта и бизнес плана от страна на финансовия посредник и след преценка за необходимостта от допълващата безвъзмездна финансова помощ.

Предложения и коментари по проекта на Насоки за кандидатстване могат да се изпращат в срок до 23.02.2018 г. (включително) по официален път или на електронна поща: oprd@mrrb.government.bg.

Проект на Насоки за кандидатстване


    Обратно към Приключили схеми