Актуални процедури
Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура „Регионална здравна инфраструктура”
22.12.2017
30.03.2018
Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура“. Процедурата се реализира в рамките на приоритетна ос 4 на ОПРР 2014-2020, с общ бюджет 163,5 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.
Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 30.03.2018 г.

•    Насоки за  кандидатстване
•    Пакет – Документи за попълване
•    Пакет – Документи за информация-1 и Документи за информация - 2
•   Заповед за одобрение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура”
•   Таблица с отговори на въпроси, получени в процеса на обществено обсъждане на проекта на Насоки за кандидатстване

Обратно към Актуални схеми