Неактуални схеми
Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“
09.04.2020
30.06.2020

        

09.04.2020 г.
Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува изменение на Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“ по приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях  по процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“:


29.05.2019 г. Изменени са Насоките за кандидатстване  по процедура  BG16RFOP001-7.001 като е определен нов краен срок за кандидатстване - 30.06.2020 г.


02.07.2018 г. Изменени са Насоките за кандидатстване  по процедура  BG16RFOP001-7.001 като е определен нов краен срок за кандидатсване - 31.05.2019 г.


05.08.2016 г. Изменени са Насоките за кандидатстване за предоставяне на БФП по отношение на образците на административен договор и общи условия за изпълнение по ОПРР 2014-2020 г. по процедура  BG16RFOP001-7.001.

Промяната е във връзка с приемането на поднормативна уредба към ЗУСЕСИФ и утвърдени нови образци на административен договор за предоставяне на БФП по отделните обявени процедури и общи условия за изпълнение по ОПРР 2014-2020.

Цел на настоящата процедура е подобряване на свързаността и достъпността до TEN-T мрежата за товари и пътници чрез строителство, реконструкция и рехабилитация на първокласни, второкласни и третокласни пътища.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30 април 2017 г.

До 30 септември 2016 г. бенефициентът е длъжен да подаде проектни предложения в размер на минимум 50% от бюджета по настоящата процедура.

Конкретен бенефициент е Агенция „Пътна инфраструктура”.

Предвидено е изцяло електронно подаване и оценка на  проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020, https://eumis2020.government.bg/

Пакетът документи за кандидатстване е одобрен със заповед № РД-02-36-668/15.12.2015 г. на Ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 г.

- Насоки за кандидатстване;

- Приложения за попълване;

- Приложения за информация;

- Приложение З - Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.; 

- Приложения Л1 и Л2 - Указания за ИСУН
Обратно към Приключили схеми