Актуални процедури
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.002 „Бюджетна линия за УО на ОПРР 2014-2020”
14.08.2015
31.12.2023

Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.002 „Бюджетна линия за УО на ОПРР 2014-2020”.

Целта на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да се подпомогне Управляващия орган  на Оперативна програма „Региони в растеж” (ОПРР) 2014-2020 г.  за осъществяване на функции по управление и изпълнение на програмата.

Конкретен бенефициент по процедурата е Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

 Бюджетните линии могат да бъдат подавани текущо, тъй като съгласно указанията по процедурата няма определен краен срок за кандидатстване.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на бюджетната линия (финансов план), което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020, https://eumis2020.government.bg/.


Обратно към Актуални схеми