Неактуални схеми
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“
10.07.2015
31.12.2021
25.03.2021 г.
УО на ОПРР одобри допълнение на Инструкция за Инструкцията за определяне на структурата и състава на Междинните звена по ПО 1

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (УО на ОПРР) одобри допълнения към Инструкцията за определяне на структурата и състава на Междинните звена по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. Промените в текста на документа са във връзка с наближаващия срок за приключване на периода на изпълнение и намаляване на ангажиментите на Междинните звена към общините. В тази връзка е обособена нова част 10, свързана с приключване на работата на звената.


30.12.2020 г.

Изменение на Насоки за кандидатстване по BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува изменение на Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ в обхвата на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
Изменението на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е свързана с определяне на нов краен срок за кандидатстване с проектни предложения за културна инфраструктура и студентски общежития - 28 февруари 2021 г. на конкретните бенефициенти общините на 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична система.
 11.12.2020 г.
Проект на изменени Насоки за кандидатстване

Предложения и коментари по проекта на Насоки за кандидатстване могат да се изпращат в срок до 18.12.2020 г. (включително) по официален път или на електронна поща: oprd@mrrb.government.bg.Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 публикува ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие", с информация за размера на неусвоения ресурс от конкретните бенефициенти по процедурата, за който могат да се подават проектни предложения за културна инфраструктура със срок до 28.02.2021 г.


Актуализирани са Вътрешни детайлни правила за работа на оценителни комисии за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, от месец март 2020г.


Указания за планиране на индикатора „Население, ползващо подобрените социални услуги” по ПО1 на ОПРР 2014-2020

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 публикува ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие", с актуална информация за размера на неусвоения ресурс от конкретните бенефициенти по процедурата, както и за инвестиционните приоритети, по които могат да се подават проектни предложения по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.


19.02.2019 г.
1. Актуализирани Вътрешни детайлни правила за работа на оценителни комисии за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, от месец февруари 2019 г.

2. Актуализирана Инструкция за определяне на структурата и състава на Междинните звена по процедура„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., от месец февруари 2019г.21.12.2018 г.
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”


07.12.2018 г.
Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 актуализира Инструкцията за определяне на структурата и състава на междинните звена


02.11.2018 г.
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“


14.09.2018 г.
Указания за бенефициенти по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., за най-често допускани пропуски и грешки при подготовка на проектни предложения.


08.08.2018 г.
Актуализирани Вътрешни детайлни правила за работа на оценителни комисии за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, от месец юли 2018 г.
Пакет 1

Пакет 2

Актуализирана Инструкция за определяне на структурата и състава на Междинните звена по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.


11.07.2018 г.

Актуализирана Декларация за липса на конфликт на интереси и поверителност при оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, от месец юли 2018 г.


13.06.2018 г.


22.01.2018 г. Актуализирани са Инструкция за определяне на структурата и състава на Междинните звена (МЗ) и Вътрешните детайлни правила за работа на оценителни комисии за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” и приложенията към тях.


10.01.2018 г. Изменени са Насоките за кандидатстване по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“


22.11.2017 г. Актуализирани са Инструкция за определяне на структурата и състава на Междинните звена (МЗ) и Вътрешните детайлни правила за работа на оценителни комисии за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” и приложенията към тях.

21.11.2017 г. Публикуван е проект на изменени Насоки за кандидатстване по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

На десетото заседание на КН на ОПРР 2014-2020 бяха одобрени адаптирани критерии за оценка на проектни предложения по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“. 

Промените включват адаптиране на подхода при избора на проекти/ операции от Работната група с оглед осигуряване на пълно съответствие с чл. 7 от Регламента за ЕФРР 1301/2013, както и въвеждане на нови изисквания в Насоките за кандидатстване, съответстващи на адаптираните критерии за оценка на проектни предложения от Междинните звена.

Предложения и коментари по проекта на Насоки за кандидатстване могат да се изпращат в срок до 08.12.2017 г. (включително) по официален път или на електронна поща: oprd@mrrb.government.bg

Проектът на изменени Насоки за кандидатстване по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ и актуализираните приложения към тях са:


20.02.2017 г. Информация относно одобрени от Междинните звена проектни предложенияпо инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“ по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

Във връзка с получени в Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020 г.) запитвания относно приключили от страна на Междинните звена процедури по оценка на подадени проектни предложения по инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“ по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, УО на ОПРР 2014-2020 г. предоставя следната информация:

Съгласно процедурите на УО на ОПРР 2014-2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и установяване на съответствие на процедурата по оценка, осъществена от Междинното звено, УО на ОПРР 2014-2020 г. следва да издаде решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за одобреното от Междинното звено проектно предложение.

Преди издаване на решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, УО на ОПРР 2014-2020 г. извършва проверка за наличните средства по съответния инвестиционен приоритет по процедурата. В тази връзка беше установено, че към 28.12.2016 г. по процедурата УО на ОПРР 2014-2020 г. е издал решения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проектни предложения по инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“ на стойност на безвъзмездна финансова помощ 137,5 млн. лв., а заложеният ресурс съгласно Насоките за кандидатстване е в размер на 165,6 млн. лв. В този смисъл, оставащият свободен финансов ресурс по инвестиционния приоритет е в размер на 28,1 млн. лв., а в процес на оценка от Междинните звена са още 18 проектни предложения на 18 общини по инвестиционния приоритет на обща индикативна стойност на безвъзмездна финансова помощ 235 млн. лв. От тях 12 проектни предложения на обща индикативна стойност на безвъзмездна финансова помощ 124,5 млн. лв. са одобрени от съответните Междинни звена, проверени са от страна на УО на ОПРР 2014-2020 г. и очакват издаване на решения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (в случай на наличен финансов ресурс).

Предвид гореизложеното, УО на ОПРР 2014-2020 подготви детайлен анализ на подадените проектни предложения и сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г., включително по отношение усвояването на средствата по отделните инвестиционни приоритети и постигане на заложените стойности на етапните и на крайните цели на индикаторите. Основните изводи от анализа бяха представени пред членовете на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г. на проведеното на 08.02.2017 г. в гр. София присъствено заседание на Комитета за наблюдение на програмата. На база на получените резултати и проведените дискусии, се обсъждат различни варианти за действие с цел предприемане на мерки за успешното изпълнение и постигане на заложените цели по оперативната програма.

УО на ОПРР 2014-2020 г. поема ангажимента в най-кратки срокове да информира конкретните бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г. за взетото решение и предприетите мерки.


08.08.2016 г.
Изменени са Насоките за кандидатстване за предоставяне на БФП по отношение на образците на административен договор и общи условия за изпълнение по ОПРР 2014-2020 г. по процедура BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Промяната е във връзка с приемането на поднормативна уредба към ЗУСЕСИФ и утвърдени нови образци на административен договор за предоставяне на БФП по отделните обявени процедури и общи условия за изпълнение по ОПРР 2014-2020.


02.06.2016 г.
Изменени са Насоките за кандидатстване и приложенията към тях по процедура BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Решението за изменение е взето на петото заседание на КН на ОПРР 2014-2020, на което са одобрени ревизирани критерии за оценка на неголеми проекти в рамките на Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“ и е взето решение за включване на голям проект по смисъла на чл. 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. В допълнение са направени уточнения относно изисканите документи по инвестиционен приоритет „Градска среда“ вследствие на получени въпроси на сайта на ОПРР.


Съгласно чл. 123 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. УО на ОПРР определи за Междинни звена общините на 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична система, като им делегира права за избор на операции съгласно чл. 7 от Регламент (ЕС) №1301/2013 и по-специално подбора на проектите за финансиране от Инвестиционната програма по настоящата процедура.


18.04.2016 г.
Удължен е междинния срок за подаване на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014- 2020” от 31.05.2016 г. на 31.07.2016 г., Управляващият орган на ОПРР измени Насоките за кандидатстване. Промяната е отразена на заглавната страница на Насоките и в т. 5.5.1. „Краен срок за кандидатстване с проектни предложения”.
По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на Инвестиционна програма и проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020, https://eumis2020.government.bg/.


28.09.2015 г. Изменени са Насоките за кандидатстване и някои от приложенията към тях по процедура BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“. Измененията се налагат с цел привеждане на Насоките в пълно съответствие с правилата в областта на държавните помощи и улеснение на бенефициентите при определяне на приложимите режими.


10.07.2015 г.
Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.


Обратно към Приключили схеми