Работа
Избор на външни специалисти, оказващи техническа подкрепа на УО на ОПРР за управление и изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
Начална дата: 09.03.2017, Крайна дата: 09.04.2017


О Б Я В А

Главна Дирекция „Градско и регионално развитие”,

Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. и Оперативна програма „Региони в растеж”- 2014-2020 г.

гр. София, бул. „Тодор Александров” 109- 115

Във връзка с избор на външни специалисти, оказващи техническа подкрепа на УО на ОПРР за управление и изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА

за външни специалисти – 2 броя за подпомагане на дейността на Главна дирекция “Градско и регионално развитие” и дейността на отдел „Предварителен контрол и мониторинг“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

1. Кратко описание на дейностите, предмет на договорите по позиции, както следва:

Позиция 1: външен специалист – административен сътрудник към ГД „ГРР“, МРРБ:

- Отговаря за разпределение на кореспонденцията на главния директор на ГД „ГРР“;
- Отговаря за осъществяване на деловите контакти и организиране, и провеждане на работни срещи на главния директор на ГД „ГРР“;
- Подпомага, разпределя и насочва входящите и изходящите документи в отделите на ГД „ГРР“ и регистриране във вътрешните регистри на дирекцията;
- Изготвя справки от текущия документооборот и работи с автоматизираната деловодно-информационна система на МРРБ – „Акстър–офис”;
- Изготвя документи и осъществява съгласувателната процедура по тях, включително физическото им предоставяне за извеждане в деловодството на МРРБ;
- Изпълнява всички административни задачи, свързани с техническото обезпечаване на дейността на ГД „ГРР“.

Позиция 2: Външен специалист в отдел „Предварителен контрол и мониторинг“, ГД „ГРР“, МРРБ:

- Подпомага отдела при изготвяне на становища по доклади от проверка на място по искания за плащане на бенефициентите на ОПРР 2014 -2020 г.;
- Проследява изпълнението и напредъка на проектите на бенефициентите по програмата;   
- Подпомага отдела при изготвяне на писма до бенефициентите;
- Подпомага техническите дейности по окомплектоване и архивиране на досиета на проектите;
- Комуникира с РО във връзка с документооборота с отдел „ПКМ“ и в осъществяване на координация с др. отдели от дирекцията;
- Работи с автоматизираната деловодно-информационна система на МРРБ – „Акстър-офис“; - Поддържа база с данни и информация за преписките в отдела.

2. Минималните и специфичните изисквания за квалификация и опит на участниците в конкурсната процедура, както следва:

По позиция 1. външен специалист – административен сътрудник към ГД „ГРР“, МРРБ:
Образование – бакалавър със следните професионални направления: публична администрация, бизнес администрация и управление, икономика/ регионално развитие/ международни икономически отношения/ международни отношения/ инженерна специалност/ финанси или еквивалент.
Професионален опит – не се изисква.
Допълнителни изисквания:
Сертификат за добро владеене на английски език – писмено и говоримо или еквивалент; Добра компютърна грамотност – Microsoft Office (MS Exel, MS Word, Power Point).

По позиция 2. Външен специалист в отдел „Предварителен контрол и мониторинг“, ГД „ГРР“, МРРБ:
Образование
– бакалавър със следните професионални направления: икономика/ регионално развитие/ международни икономически отношения/ международни отношения/ инженерна специалност/ финанси или еквивалент.
Професионален опит – не се изисква;
Допълнителни изисквания:
Добро владеене на английски език – писмено и говоримо; Добра компютърна грамотност – Microsoft Office (MS Exel, MS Word, Power Point); работа с офис техника.

С одобрените кандидати ще бъдат сключени граждански договор за срок до 24 месеца.

 

3. Начин на провеждане на конкурсната процедура:

Конкурсната процедура се провежда на два етапа:

1. Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания.

2. Структурирано интервю за всяка обявена позиция.

 

4. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
  • Заявление за участие в процедурата -  Приложение № 2;
  • Декларация от лицето, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода - Приложение № 3;
  • Автобиография;
  • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност на кандидата;
  • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор или друг документ; удостоверяващ професионалния опит, ако има такъв;
  • Други документи, свързани с изискванията, посочени в обявлението, удостоверяващи минималните и специфичните изисквания.

5. Място за подаване на документите:

Министерство на регионалното развитие и благоустройството/ Главна дирекция „Градско и регионално развитие“, с адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров” 109 - 115, Деловодство, ет.1, от 09:00 до 17:30 часа.

Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на посочения адрес. Получените заявления се регистрират в деловодната система на ГД „ГРР“. Заявления, получени след изтичане на срока, посочен в обявата, не се разглеждат.

 

6. Краен срок за подаване на документите: 3 работни дни от публикуване на обявата в централен ежедневник, на интернет страницата на ОПРР - www.bgregio.eu и на интернет страницата на МРРБ - www.mrrb.government.bg (до 14 март 2017 г. включително).

7. Списъци на допуснатите до интервюто кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто ще бъдат обявени на електронната страница на ОПРР – в секция „Работа“ на www.bgregio.eu, и на интернет страницата на МРРБ –„Кариери“ на www.mrrb.government.bg, до три дни след изтичане на срока за подаване на документите за участие в конкурса. В списъка на недопуснатите до интервю кандидати се посочват основанията за недопускането им.

8. Цената и срокът на договора се определят в зависимост от обема и сложността на предмета на поръчката, като цената е в рамките на прага по чл. 20, ал.4, т. 3 от ЗОП – 30 000 лв., а срокът не може да надвишава 24 месеца. Сумата по договора за услуга се изплаща по Бюджетна линия № BG16RFOP001-8.002-0002 на отдел „Програмиране, оценка, информация и публичност“, финансирана по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на ОПРР 2014 – 2020 г.

9. Възложителят сключва договор за услуга с всеки един от избраните външни специалисти с ясно разписани предмет на възложените услуги, конкретни задачи и отговорности за период до 24 месеца. Срокът на сключените договори е съобразен с определената в чл. 20, ал.4, т. 3 от ЗОП прагова стойност. Външният специалист предоставя валидно свидетелство за съдимост, при сключване на договора. При непредоставяне на свидетелство за съдимост или отказ от подписване на договора от класирания на първо място участник се пристъпва към подписване на договор с класирания на второ място.


Обратно в списъка с обяви