Програмиране

Стратегия „Европа 2020”:

http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm

Пети доклад за икономическо, социално и териториално сближаване (Пети кохезионен доклад):

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion5/index_en.cfm

Регламенти на Европейския съюз относно Структурните фондове:

http://www.eufunds.bg/bg/page/65

Регионална политика на Европейския съюз:

http://www.eufunds.bg/bg/page/17

Национални стратегически документи:

http://www.eufunds.bg/bg/page/26

Национална програма за реформи 2011-2015 г.:

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=700

Методически насоки за разработване и прилагане на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) за градовете от ниво 4

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Инструкция за определяне на структурата и състава на Междинните звена за изпълнение на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”


Последна промяна: 14 Март 2019 г. 17:07