Индикативни програми 2014-2020


Информация във връзка с проект на Индикативна годишна работна програма по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2021 г.

Съгласно чл.26, ал. 1 на ПМС №162/12.07.2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г., Управляващият органа (УО) на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.  ежегодно следва да изготви и публикува проект на Индикативна Годишна работна програма (ИГРП) за следващата календарна година.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 26, ал.1 и ал. 3 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. (ОПРР) информира потенциалните бенефициенти на програмата, че в рамките на 2021 г. не планира обявяването на нови процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ или удължаване на срока за кандидатстване по текущи  процедури от предходен период по ОПРР. 

Предвид гореизложеното проект на ИГРП по ОПРР 2014- 2020 г. за 2021 г. няма да бъде изготвен и публикуван за коментари.


Публикуванa e актуализирана Индикативната годишна работна програма за 2020 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 от месец март 2020 г.

С Решение на Комитета за наблюдение на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР) е одобрено Изменение на Индикативната годишна работна програма за 2020 г. (ИГРП) от месец март 2020 г.


Актуализирана Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2020 г. от месец януари 2020 г.


Проект на изменение на Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2020 г.


Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2020 г.


Актуализирана Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2019 г. от месец ноември 2019 г.Проект на Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2020 г.

Актуализирана Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2019 г. от месец май 2019 г.Aктуализирана Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2019 г. от месец февруари 2019 г.


Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2019 г.


Проект на Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2019 г.


Aктуализирана Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2018 г. от месец септември 2018 г.


Актуализирана Индикативна годишна работна програма за 2018 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020


Индикативна годишна работна програма по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 /ОПРР/ за 2018 г.


Проект на Индикативна годишна работна програма по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. за 2018 г.

Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2017 г.
 (изменение м.август 2017 г.)


Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2017 г.    (изменение от месец април 2017 г.)

Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2017 г.                 (изменение от месец февруари 2017 г.)

Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2016 г.                 (изменение от месец октомври 2016 г.)
Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2016 г.


Индикативна годишна работна програма по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 за 2015 г.
(изменение от месец декември 2015 г.)


Индикативна годишна работна програма по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 за 2015 г.
(изменение от месец октомври 2015 г.)


Проекта на Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2016 г.


Изменение на Индикативна годишна работна програма по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 за 2015 г.


Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2015 г.Проекта на Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2015 г.Проекта на Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2014 г.


Последна промяна: 01 Октомври 2020 г. 16:36