Индикативни програми 2014-2020

29.11.2021 г.

Информация за проект на Индикативната годишна работна програма за 2022 г. на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Съгласно разпоредбите на Постановление № 162 на Министерския съвет от 05.07.2016г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г., Управляващият органа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. следва ежегодно да публикува проект на Индикативна годишна работна програма за следващата календарна година.
В тази връзка, Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. (ОПРР) информира, че в рамките на 2022 г. не се планира обявяването на нови процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ или удължаване на срока за кандидатстване по текущи процедури от преходен период по ОПРР 2014-2020 г., поради което проект на Индикативна годишна работна програма за 2022 г. не е изготвен и публикуван за коментари. 
Информация за проект на Индикативната годишна работна програма за 2022 г. на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Съгласно разпоредбите на Постановление № 162 на Министерския съвет от 05.07.2016г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г., Управляващият органа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. следва ежегодно да публикува проект на Индикативна годишна работна програма за следващата календарна година.
В тази връзка, Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. (ОПРР) информира, че в рамките на 2022 г. не се планира обявяването на нови процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ или удължаване на срока за кандидатстване по текущи процедури от преходен период по ОПРР 2014-2020 г., поради което проект на Индикативна годишна работна програма за 2022 г. не е изготвен и публикуван за коментари. 30.07.2021 г.
Второ изменение на Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2021 г. от месец юли.11.02.2021 г.
Публикувано e първо Изменение на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2021 г. от месец февруари


 - първо изменение на ИГРП на ОПРР 2014-2020 г. - месец февруари 2021 г.


Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2021 г.


ИГРП_2021_за публикуване.pdf


Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014 – 2020 г. публикува Индикативна годишна работна програма за 2021 г.

              В ИГРП за 2021 г. са предвидени 2 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП):

-          Текуща процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по приоритетна ос 1, с конкретни бенефициенти - 39 общини за градовете от 1-во до 3-то ниво, съгласно Националната концепция за пространствено развитие.

              В рамките на процедурата през 2021 г. се удължава приемът на проектни предложения за културна инфраструктура и студентски общежития, със срок до 28.02.2021 г. Проектите се реализират чрез комбинирано финансиране с безвъзмездна финансова помощ (БФП) и финансови инструменти (ФИ). Кандидатстването за финансова подкрепа се осъществява като първоначално се подава проектна документация пред съответния финансов посредник, който прави оценка на ключови параметри на инвестицията, включително изготвя становище относно необходимостта и размера на БФП.

              Предложената мярка за удължаване на срока за кандидатстване ще доведе до по-голям брой оценени проекти, като ще бъде предоставена възможност на повече български общини да кандидатстват за реновиране на културна инфраструктура, с оглед постигане на заложените индикатори и цели по програмата.

-          Процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по Приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“ – предвидена дата за обявяване през месец февруари 2021 г. с бюджет 129,3 млн. лв. и конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.04.12.2020 г. Обществено обсъждане на проект на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2021 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020


Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014 – 2020 г. публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2021 г. 
Предложения и коментари можете да изпращате в срок до 17.30 ч. на 10.12.2020г., включително, на следната електронна поща: oprd@mrrb.government.bg.
Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014 – 2020 г. публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2021 г. 

Предложения и коментари можете да изпращате в срок до 10.12.2020 г., 17,30 ч., включително на следната електронна поща: oprd@mrrb.government.bg

Проект на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2021 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-202001.10.2020 г. Информация във връзка с проект на Индикативна годишна работна програма по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2021 г.

Съгласно чл.26, ал. 1 на ПМС №162/12.07.2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г., Управляващият органа (УО) на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.  ежегодно следва да изготви и публикува проект на Индикативна Годишна работна програма (ИГРП) за следващата календарна година.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 26, ал.1 и ал. 3 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. (ОПРР) информира потенциалните бенефициенти на програмата, че в рамките на 2021 г. не планира обявяването на нови процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ или удължаване на срока за кандидатстване по текущи  процедури от предходен период по ОПРР. 

Предвид гореизложеното проект на ИГРП по ОПРР 2014- 2020 г. за 2021 г. няма да бъде изготвен и публикуван за коментари.


Публикуванa e актуализирана Индикативната годишна работна програма за 2020 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 от месец март 2020 г.

С Решение на Комитета за наблюдение на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР) е одобрено Изменение на Индикативната годишна работна програма за 2020 г. (ИГРП) от месец март 2020 г.


Актуализирана Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2020 г. от месец януари 2020 г.


Проект на изменение на Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2020 г.


Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2020 г.


Актуализирана Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2019 г. от месец ноември 2019 г.


Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2017 г.
 (изменение м.август 2017 г.)Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2017 г.                 (изменение от месец февруари 2017 г.)

Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2016 г.                 (изменение от месец октомври 2016 г.)(изменение от месец декември 2015 г.)


(изменение от месец октомври 2015 г.)
Последна промяна: 29 Ноември 2021 г. 12:54