Комитет за наблюдение на ОПРР

Презентации от Комитет за наблюдение на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.:


Документи от Второто заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г., проведено на 05.06.15 г.

Протокол от 2-то заседание на КН на ОПРР 2014-2020

Изнесени презентации:


Документи от Третото заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г., проведено на 06.10.2015 г.


Документи от Четвъртото заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР, проведено на 02.12.2015 г. в София:


Документи от Петото заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР, проведено на 12.05.2016 г. в гр. Велико Търново:

Поименният състав на членовете на КН на ОПРР 2014-2020 е определен със Заповед № РД-02-36-395/05.05.2016 г.


Документи от Шестото заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г., проведено на 27.10.2016 г. в  хотел „Кайлъка“, гр. Плевен:


Процедура за неприсъствено вземане на Решение на КН на ОПРР 2014-2020 г. от 28 декември 2016 г.:


Документи от Седмото заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР, проведено на 08.02.2017 г. в хотел „София Хотел Балкан“, гр. София:

  • Отчет на Годишен план за действие за 2016 г. на ОПРР 2014 -2020 г. и Годишен план за действие за дейностите по информация и комуникация за 2017 г. в изпълнение на Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014-2020 г.
    http://prezi.com/vt80rk27g6ka/?utm_campaign=share&utm_medium=copy


Документи от Осмото заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г., проведено на 28.04.2017 г. в  хотел „Рамада“, гр. София
:

Актуализиран състав на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г., одобрен със Заповед № РД-02-36-571/22.06.2017 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството


Документи от Деветото заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г., проведено на 27.06.2017 г. в  хотел „Сенс“, гр. София


Последна промяна: 21 Август 2017 г. 17:20