Комитет за наблюдение на ОПРР
Първото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.: 

Протокол от 1-то заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014 -2020 г., проведено на 09.12.2014 г.

Изнесени презентации:


Второто заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г., проведено на 05.06.15 г.

Протокол от 2-то заседание на КН на ОПРР 2014-2020

Изнесени презентации:


Трето заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г., проведено на 06.10.2015 г.


Документи от Четвъртото заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР, проведено на 02.12.2015 г. в София:Документи от Петото заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР, проведено на 12.05.2016 г. в гр. Велико Търново:


Документи от Шестото заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г., проведено на 27.10.2016 г. в гр. Плевен:

Протокол от Шестото заседание на КН на ОПРР 2014-2020 г.

Приемане на изменения във Вътрешните правила за работа на КН на ОПРР 2014-2020 г.

Представяне на Окончателен доклад за изпълнението на  ОПРР 2007-2013 г.

Информация относно актуалното състояние на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Представяне, обсъждане и одобряване на изменение в Индикативната годишна работна програма за 2016 г. по ОПРР 2014-2020 г.

Представяне, обсъждане и одобряване на Индикативната годишна работна програма за 2017 г. по ОПРР 2014-2020 г.

Представяне на изменение на подход за финансиране на финансовите инструменти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.


П
роцедура за неприсъствено вземане на Решение на КН на ОПРР 2014-2020 г. от 28 декември 2016 г.:

Протокол от приключила процедура за неприсъствено вземане на Решение на КН на ОПРР 2014-2020 г., стартирала на 28 декември 2016 г.Документи от Седмото заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР, проведено на 08.02.2017 г. в гр. София:


Протокол от Седмото заседание на КН на ОПРР 2014-2020

Информация относно актуалното състояние на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.- http://prezi.com/a3g20pxwelz2/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Методология и критерии за подбор на проектни предложения по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ - http://prezi.com/yloughtjfsq/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Анализ на Инвестиционните програми на 39-те общини – конкретни бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г. и постигане на междинните стойности от рамката за изпълнение на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г.
http://prezi.com/jxfzcdehxqgg/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Информация за предстоящи промени в Индикативната годишна работна програма за 2017 г. по ОПРР 2014-2020 г. - http://prezi.com/a8_ny1_xpfui/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Детайлни правила за предоставяне на съвместна подкрепа чрез Финансови инструменти в комбинация с Безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г.
http://prezi.com/ojvws-dge5be/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Отчет на Годишен план за действие за 2016 г. на ОПРР 2014 -2020 г. и Годишен план за действие за дейностите по информация и комуникация за 2017 г. в изпълнение на Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014-2020 г.
http://prezi.com/vt80rk27g6ka/?utm_campaign=share&utm_medium=copy


Документи от Осмото заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г., проведено на 28.04.2017 г. в  гр. София
:

Протокол от Осмото заседание на КН на ОПРР 2014-2020 г.

Актуализиран състав на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г., одобрен със Заповед № РД-02-36-571/22.06.2017 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството
Заповед № РД-02-36-571/ 22.06.2017 г.

Девето заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г., проведено на 27.06.2017 г. в гр. София

Протокол от Деветото заседание на КН на ОПРР 2014-2020Документи от Десетото заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г., проведено на 07.11.2017 г. в  гр. София:


Протокол от десетото заседание на КН на ОПРР 2014-2020 г.

Взети решения на десетото заседание на КН на ОПРР 2014-2020 г.

Актуализиран състав на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г., одобрен със Заповед № РД-02-36-1190/02.11.2017 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.


Документи от Единадесетото заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г., проведено на 06.02.2018 г. в гр. София:

Протокол от единадесетото заседание на КН на ОПРР 2014-2020 г.

Взети решения на единадесетото заседание на КН на ОПРР 2014-2020 г.

Актуализиран състав на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г., одобрен със Заповед № РД-02-36-117/05.02.2018 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.Документи от Дванадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г. проведено на 15 - 16 май 2018 г.

Актуализиран състав на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г., одобрен със Заповед № РД-02-36-391/26.04.2018 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Писмена процедура на КН за изменение на критерии по ПО 6 - http://prezi.com/8-mtkltlineb/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Общ напредък в изпълнението на ОПРР - http://prezi.com/eqnhp3lqxpka/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Годишен доклад за 2017 г. - https://prezi.com/p/5xffg7bjvlyq/#

Изменение на ГПД по информация и комуникация - https://prezi.com/view/u7675TJ7VbtMSl96z9Dp/

Информация за проведените срещи в рамките на Българското председателство - https://prezi.com/p/ypvaragpuqxx/

Многогодишната финансова рамка - https://prezi.com/p/_xfv8-ae0bwv/

Изменение на ОПРР - https://prezi.com/p/sfhtbw7nrmpx/2014-2020/

ПРОТОКОЛ ОТ ДВАНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КН НА ОПРР 2014-2020 г.

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ДВАНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КН НА ОПРР 2014-2020 г.


Документи от Тринадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г. проведено на 28 Февруари – 1 Март 2019 г.
Документи от Четиринадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г. проведено на 18 юни 2019 г.

ПРОТОКОЛ ОТ ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КН НА ОПРР 2014-2020 г.ПРОТОКОЛ ОТ ПРОЦЕДУРА ЗА НЕПРИСЪСТВЕНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ НА КН НА ОПРР 2014-2020 - 4 октомври 2019 г. 


Актуализиран състав на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г., одобрен със Заповед № РД-02-36-1278/14.11.2019 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.


Документи от Петнадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г. проведено на 27 ноември 2019 г

ПРОТОКОЛ ОТ ПЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КН НА ОПРР 2014-2020 г.

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ПЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КН НА ОПРР 2014-2020 г.


Документи от Седемнадесето заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., което се проведе на 8 септември 2020 г. чрез видеоконферентна връзка.

Протокол от Седемнадесето заседание на КН НА ОПРР 2014-2020 г.

Взети решения на Седемнадесето заседание на КН НА ОПРР 2014-2020 г.


Документи от Осемнадесето заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., което се проведе на 14 януари 2021 г. чрез видеоконферентна връзка.

Презентация за напредъка на ОПРР 2014-2020 г. https://prezi.com/p/e3pmaa5z9_-k/?present=1  
 
Презентацията за КН за изменението на ОПРР 2014-2020 г. https://prezi.com/view/O6KZC5k3LISBNTnkEyJh/

Презентацията писмените процедури до КН https://prezi.com/view/FpuifjkxarJfBQeJM8FS/
 
Презентация по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по Приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” https://prezi.com/p/j9-pnxpzwbug/covid-19/

Протокол от Осемнадесето заседание на КН на ОПРР 2014-2020 г.

Взети решения на Осемнадесето заседание на КН на ОПРР 2014-2020 г.

Актуализиран състав на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г., одобрен със Заповед № РД-02-36-1642/19.11.2020 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.


Последна промяна: 25 Юни 2021 г. 10:33