Актуални процедури
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020”
Начална дата: 31.07.2015
Крайна дата: 31.12.2023
Управляващият орган обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез бюджетна линия (финансов план)
прочети още
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“
Начална дата: 10.07.2015
Крайна дата: 31.12.2023
Управляващият орган обявява процедура предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“
прочети още
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.005 “БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА КОНКРЕТНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 3 - МОН, МMС, МК”
Начална дата: 23.08.2016
Крайна дата: 31.12.2023
Управляващият орган обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за конкретните бенефициенти Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта и Министерство на културата
прочети още
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.002 „Бюджетна линия за УО на ОПРР 2014-2020”
Начална дата: 14.08.2015
Крайна дата: 31.12.2023
Управляващият орган обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.002 „Бюджетна линия за УО на ОПРР 2014-2020”
прочети още
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“
Начална дата: 24.01.2018
Крайна дата: 31.12.2023
Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“
прочети още
Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура „Регионална здравна инфраструктура”
Начална дата: 22.12.2017
Крайна дата: 30.03.2018
Конкретен бенефициент по процедурата е Министерство на здравеопазването
прочети още
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура”
Начална дата: 30.11.2017
Крайна дата: 31.12.2023
Публикуван е за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура”
прочети още
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28 - общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“
Начална дата: 27.10.2015
Крайна дата: 31.12.2023
Цел на процедурата е подобряване на административния капацитет на 28 общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР -бенефициенти по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“на ОПРР 2014-2020 г.
прочети още
Архив