Актуални процедури
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“
Начална дата: 10.07.2015
Крайна дата: 31.12.2023
Управляващият орган обявява процедура предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“
прочети още
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“
Начална дата: 31.03.2020
Крайна дата: 31.12.2020
Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3”
прочети още
Публикуван е Пакет документи за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в РБългария“
Начална дата: 26.02.2016
Крайна дата: 29.05.2020
УО обявява процедура предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в РБългария“
прочети още
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.002 „Бюджетна линия за УО на ОПРР 2014-2020”
Начална дата: 14.08.2015
Крайна дата: 31.12.2023
Управляващият орган обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.002 „Бюджетна линия за УО на ОПРР 2014-2020”
прочети още
Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.001 „КУЛТУРА И СПОРТ В УЧИЛИЩЕ”
Начална дата: 30.04.2020
Крайна дата: 30.06.2020
Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.001 „КУЛТУРА И СПОРТ В УЧИЛИЩЕ”
прочети още
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”
Начална дата: 25.03.2020
Крайна дата: 29.05.2020
Публично обсъждане на изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”
прочети още
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-4.002 „Регионална здравна инфраструктура- 2“
Начална дата: 24.03.2020
Крайна дата: 29.05.2020
Крайният срок за подаване на проектното предложение е 19:00 часа на 29.05.2020 г.
прочети още
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“
Начална дата: 30.04.2018
Крайна дата: 31.12.2021
Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“. Крайният срок за кандидатстване е 31.12.2021 г.
прочети още
Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“
Начална дата: 09.04.2020
Крайна дата: 30.06.2020
Изменението на Насоките за кандидатстване, заедно с приложенията към тях, са публикувани на интернет сайта на програмата www.bgregio.eu и www.eufunds.bg.
прочети още
Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.002 „Пътна безопасност”
Начална дата: 08.04.2020
Крайна дата: 08.06.2020
Крайният срок за подаване на проектно предложение е 08 юни 2020 г.
прочети още
Архив
| 1 | 2 |