Актуална информация за ОПРР 2014-2020
21.02.2018 г.
Подписване на договори на стойност 151 млн.лв за 4 проекта на Столична община по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020

20.02.2018 г.

Публикувано е Решение № РД-02-36-155/19.02.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0039 „Осигуряване на ефективна инфраструктура за подкрепа на процеса на деинституционализация на грижите за деца - Силистра“ на Община Силистра.

Публикувано е Решение № РД-02-36-154/19.02.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0014 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен” на община Сливен.

19.02.2018 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-148/16.02.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0048 „Осигуряване на инфраструктура за създаване на 2 нови социални услуги в общността на територията на Столична община” на Столична община.

16.02.2018 г.
Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, получени в периода 10.02.2017 - 07.02.2018 г.

14.02.2018 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-125/13.02.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0049 „Нова възможност за деца и младежи в община Враца - проект 2”  на община  Враца.

13.02.2018 г.
Публикувано е Решение №РД-02-36-124/12.02.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0030 „Осигуряване на инфраструктура за създаване на 5 нови социални услуги в общността“ на Столична община.

Публикувано е Решение № РД-02-36-123/12.02.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0033 „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца” на община Велико Търново.

Публикувано е Решение № РД-02-36-122/12.02.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0031 „Сигурност в общността” на община Търговище.

08.02.2018 г.
Публикуван е Анализ на нередностите в областта на обществените поръчки, установени от УО на ОПРР по процедури, възлагани в изпълнение на ОПРР 2014-2020 г.

07.02.2018 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-119/07.02.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0026 „Създаване на условия за разкриване на 5 нови социални услуги на територията на община Бургас“ с бенефициент община Бургас.

06.02.2018 г.

Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 публикува резултатите от проверките, извършени в рамките на процеса по верификация на заявените разходи по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 с цел да бъде използвана като инструмент за запознаване с подхода при налагане на финансови корекции, базиран на подхода на Одитния орган и Европейската комисия.

02.02.2018 г.
Публикувана е актуализирана Индикативна годишна работна програма по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020

01.02.2018 г.
Публикувана е информация и презентация от проведеното обучение за бенефициенти, във връзка с изменените Насоки за кандидатстване по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, проведено в гр. София на 23.01.2018 г.

31.01.2018 г.
Публикувани са изменени Указания за директно предоставяне на БФП по приоритетна ос 8 „Техническа помощ” BG16RFOP001-8.002 „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА УО НА ОПРР 2014-2020“

Публикувани са Въпроси и отговори по процедура за БФП № BG16RFOP001-1.001-039  "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020", получени в периода 10.02.2017 г.- 24.01.2018 г.


30.01.2018 г.
Публикувани са Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020г., Инструкция за бенефициенти по ОПРР 2014-2020 г. относно отчитане на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в ИСУН 2020 - част I и II, пакет документи, свързани с отчитане на разходи по искания за плащане

29.01.2018 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-75/29.01.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.008-0009 „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград“ на община Благоевград.

24.01.2018 г.
Проект на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“ е публикуван за обсъждане

22.01.2018 г.
Актуализирани са Инструкция за определяне на структурата и състава на Междинните звена (МЗ) и Вътрешните детайлни правила за работа на оценителни комисии за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” и приложенията към тях.

Публикувано е Решение № РД-02-36-55/19.01.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.001-0002 „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от Централна градска част в град София” с бенефициент Столична община.

18.01.2018 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-41/18.01.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0017 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в гр. Ловеч“ на община Ловеч

Публикувано е Решение № РД-02-36-40/18.01.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.026-0001 „Модернизиране на образователна инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование“ на община Монтана

17.01.2018 г.
Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. организира работна среща на 23.01.2018 г. в гр. София във връзка с изменените Насоки за кандидатстване по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и актуализираните приложения към тях.
Работната среща ще се проведе от 9:00 часа в хотел „Рамада“, зала „Рубин“, гр. София.
В работната среща могат да се включат до 3-ма експерти от Община, като поне един от тях следва да е представител на Междинното звено.
Моля да се регистрирате за участие до 12:00 часа на 19.01.2018 г. на следния линк:
http://mercury-bg.com/oprr-23-01/

15.01.2018 г.
, Публикевани са:
Решение № РД-02-36-26/15.01.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0025 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца чрез изграждане и ремонт на социална инфраструктура в град Хасково“ с бенефициент община Хасково.

Решение № РД-02-36-25/15.01.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0027 „Социална инфраструктура за услуги за деца“ с бенефициент община Благоевград.

Решение № РД-02-36-18/10.01.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0015 „Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в Община Пловдив“ с бенефициент община Пловдив.


Отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, получени в периода 10.02 – 21.12.2017 г.

11.01.2018 г.
Считано от 12.01.2018 г. цялата кореспонденция и документация с Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ - Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. и Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., следва да бъде адресирана до г-жа Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на Управляващия орган на ОПРР, като адресът за изпращането й остава непроменен – 1303, гр. София, бул. „Тодор Александров“ №109 -115.

10.01.2018 г.
Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува изменение на пакетът документи за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Публикувано е Решение № РД-02-36-17/10.01.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0029 „Подобряване на социалната инфраструктура за услуги за деца“ с бенефициент община Габрово.

08.01.2018 г.

Публикувано е Решение № РД-02-36-8/05.01.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0021 "Обзавеждане и оборудване на съществуващ Дневен център за деца с увреждания в гр. Исперих и обособяване на детска и спортна площадка в прилежащото дворно пространство“ на община Исперих

04.01.2018 г.


03.01.2018 г.


28.12.2017 г.


Публикувано е Решение № РД-02-36-1373/28.12.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0044 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца, чрез създаване на нови социални услуги - Център за обществена подкрепа и Дневен център за деца с увреждания“ с бенефициент община Самоков.

Публикувано е Решение № РД-02-36-1370/22.12.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0042 „Подобряване на социалната инфраструктура в Община Кюстендил–гарант за устойчив модел за деинституционализация“, с бенефициент община Кюстендил.

22.12.2017 г.

13.12.2017 г.

12.12.2017 г.


08.12.2017 г.
Публикувани са:
Решение № РД-02-36-1301/06.12.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0038 „Дом и семейство за всяко дете от Община Дупница” с бенефициент община Дупница

Решение № РД-02-36-1303/06.12.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.006-0003 „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Стара Загора – II фаза“ с бенефициент община Стара Загора
 
Решение № РД-02-36-1309/06.12.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.031-0004 „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики“ - гр. Силистра“, с бенефициент община Силистра

06.12.2017 г.


04.12.2017 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-1292/01.12.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер BG16RFOP001-5.001-0012 „Най-доброто за децата“ с бенефициентна община Стара Загора

Публикувано е Решение № РД-02-36-1293/01.12.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0028 “Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения за изграждане на Дневен център за деца с увреждания в сграда на детско заведение – V детска градина, ж.к.Изгрев- гр. Берковица“ на община Берковица


30.11.2017 г.
Публикуван е за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура”

Публикувано е Решение № РД-02-36-1283/30.11.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложение номер BG16RFOP001-5.001-0011 „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства „Надежда“ гр. Харманли”  с бенефициент община Харманли

Публикувано е Решение № РД-02-36-1284/30.11.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер BG16RFOP001-5.001-0040 „Изграждане на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства”  с бенефициент община Бяла Слатина


24.11.2017 г.

22.11.2017 г.

21.11.2017 г.

20.11.2017 г.


Публикувано е Решение № РД-02-36-1247/17.11.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0016 „Предоставяне на нови социални услуги в община Белоградчик“ с бенефициент община Белоградчик

Публикувано е Решение № РД-02-36-1248/20.11.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe BG16RFOP001-5.001-0020 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич“ с бенефициент община Петрич

Публикувано е Решение № РД-02-36-1249/20.11.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0034 „Интегриране на услугата „Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания /ЦСРИ/ с включване на дейности на Дневен център за деца с увреждания /ДЦДУ/“ с бенефициент община Созопол

16.11.2017 г.

Публикуван е Годишендоклад за изпълнение на ОП „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. за 2016 г./ Annual report on implementation of Operational Programme „Regions inGrowth“  2014 – 2020. Reporting period: 2016.

Публикувано е Резюме за гражданите на Годишен доклад за изпълнение на ОП „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. за 2016 г. / Citizen's Summary of Annual report on implementation of Operational Programme „Regions in Growth“  2014 – 2020. Reporting period: 2016.


15.11.2017 г.
Публикувано е Решение РД-02-36-1232/16.11.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер BG16RFOP001-5.001-0037 „Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца в община Казанлък“  с бенефициент община Казанлък.

Публикувано е Решение № РД-02-36-1208/10.11.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0005 „Изграждане на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в гр. Карнобат“, с бенефициент община Карнобат.

13.11.2017 г.

Публикувано е Решение № РД-02-36-1219/13.11.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0008 „Заедно за всяко дете!“, с бенефициент община Елин Пелин.

Публикувано е Решение № РД-02-36-1218/13.11.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0010 „Осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, чрез обединяване на съществуващите „Дневен център за деца с увреждания” и „Център за социална рехабилитация и интеграция” в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства” в община Павликени“, с бенефициент община Павликени.


Публикувано е Решение № РД-02-36-1214/13.11.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0035 „Подкрепа за деинституционализация чрез създаване на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в община Долни чифлик“, с бенефициент община Долни чифлик.

Публикувано е Решение № РД-02-36-1216/13.11.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложение номер BG16RFOP001-5.001-0024 „Подкрепа за деинституционализацията на грижите за децата в Община Нови пазар” с бенефициент община Нови пазар.

Публикувано е Решение № РД-02-36-1217/13.11.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер BG16RFOP001-5.001-0019 „Подобряване на социалната инфраструктура за деца с увреждания в Община Асеновград”  с бенефициент община Асеновград.

03.11.2017 г.

24.10.2017 г.

23.10.2017 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-1155/20.10.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0013 „Изграждане на Дневен център за деца с увреждания и техните семейства в град Троян“, с бенефициент община Троян.

Публикувано е Решение № РД-02-36-1154/20.10.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0041 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в Община Елхово“, с бенефициент община Елхово.

Публикувано е Решение № РД-02-36-1153/20.10.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0001 „Създаване на Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в гр. Велики Преслав“, с бенефициент община Велики Преслав.

06.10.2017 г.

4.10.2017 г.
 
29.09.2017 г.

26.09.2017 г.
Публикувана е новина във връзка с проведена работна среща на УО на ОПРР с бенефициенти на ОПРР 2014-2020 г. на 26.09.2017 г.21.09.2017 г.
Публикувано е Решение РД-02-36-1035/21.09.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер BG16RFOP001-1.023-0002 „Ремонт, обновяване на материално- техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“ на община Разград.

Публикувано е Решение № РД-02-36-1032/21.09.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер BG16RFOP001-1.009-0001 „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“  с бенефициент община Велико Търново.

Публикувано е Решение № РД-02-36-1037/21.09.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер BG16RFOP001-1.015-0001 „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен“ на община Сливен.

Публикувано е Решение № РД-02-36-1031/21.09.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер № BG16RFOP001-1.034-0001 „Модернизирана образователна инфраструктура град Лом“ с бенефициент община Лом.

19.09.2017 г.15.09.2017 г.
Публикувана е 18-месечната програма за председателството на Съвета на ЕС на Триото Естония - България - Австрия в областта на териториалното сближаване и градски въпроси.

Публикувана е документация за обществена поръчка с обхват: "Осъществяване на средносрочна оценка на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020"
Вид на поръчката: услуги
Вид на процедурата: открита процедура по ЗОП
Прогнозна обща стойност: 400 000,00  лева без ДДС
Документацията за обществената поръчка може да се намери на следния линк в профила на купувача на МРРБ: http://www.mrrb.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/24-17-073/ 
Финансирането на обществената поръчка ще се осъществи по приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

04.09.2017 г.
3,4  млн. лв. от фонд „Солидарност“ са вложени за възстановяване на щети в четири общини на област Враца

29.08.2017 г.


18.08.2017 г.

17.08.2017 г.
Проект на Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2018 г.

11.08.2017 г.

08.08.2017 г.
Протокол от Деветото заседание на КН на ОПРР 2014-2020

24.07.2017


21.07.2017

17.07.2017 г.

14. 07.2017 г.
Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, получени в периода 10.02.2017 - 11.07.2017 г.

Публикувани са отговори отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 ”Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, получени в периода 10.05.2017 - 12.07.2017 г.

ФМФИБ публикува доклад от пазарните консултации за ФГР


13.07.2017 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-648/ 13.07.2017 г. на РУО на ОПРР 2014-2020 г. за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-7.001-0024 Лот 24 с бенефициент Агенция "Пътна инфраструктура"

10.07.2017 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-643/10.07.2017 г. на РУО на ОПРР за прекратяване на процедурата по директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проектно предложение „Образователна инфраструктура“ с бенефициент община Асеновград

Публикувани са актуализирани Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Пакет документи, Инструкция – част 1 и Инструкция – част 2 актуални към 10.07.2017 г.

07.07.2017 г.:
Публикувани са отговори Отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 ”Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, получени в периода 10.05.2017 -06.07.2017 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-637/07.07.2017 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-592/28.06.2017 г.

06.07.2017:
Публикувани са отговори Отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 ”Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, получени в периода 10.05.2017 -03.07.2017 г.

03.07.2017 г.:
Публикувано е Решение № РД-02-36-608/03.07.2017 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-607/03.07.2017 г.

Последна промяна: 21 Февруари 2018 г. 15:19