Актуална информация за ОПРР 2014-2020
12.11.2018 г.
Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, получени в периода 10.02.2017 - 31.10.2018 г.

09.11.2018 г.

Публикувано е Решение № РД-02-36-1445/08.11.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.011-0006 „Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич“, с бенефициент община град Добрич.

02.11.2018 г.
Публикувана е новина във връзка проект на изменени Насоки за кандодатсване по процедура "Изпълнение на Интергирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020"

Публикувано е Решение № РД-02-36-1361/22.10.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0001 „Създаване на подходящи  условия за подкрепа в общността чрез изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства в град Хасково“, с бенефициент община Хасково.

Публикувано е обявление за сключени договори по процедура BG16RFOP001-1.039 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020” - актуализация към 22.10.2018 г.

01.11.2018 г.

Публикувана е информация за Дискусия за обсъждане на предлаганите промени в Закона за регионалното развитие.

29.10.2018 г.
Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, получени в периода 10.02.2017 - 12.10.2018 г.

24.10.2018 г.

Публикувани са oтговори на въпроси по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции” на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020, получени в периода 01.05.2018 г. - 15.10.2018 г.

23.10.2018 г.
Подписване на договор за обновяване и модернизиране на 237 обекта на спешната медицинска помощ в страната със 163,5 млн.лв. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

22.10.2018 г.
18.10.2018 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-1319/17.10.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0054 “Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания-2” с бенефициент Министерство на здравеопазването.

09.10.2018 г.
Публикувана е новина за одобрения първи голям проект по ОПРР 2014-2020 г. за интегриран градски транспорт на Столична община

05.10.2018 г.

Публикувано е Решение № РД-02-36-1234/03.10.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.031-0006 „Енергийна ефективност за чист въздух в гр. Силистра“, с бенефициент община Силистра.

03.10.2018 г.

Публикуване са изнесените презентации на проведените от Управляващият орган две работни срещи-обучения с представителите на Междинните звена и бенефициентите по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” в периода 01-02.10.2018 г. в гр. София.

27.09.2018 г.
Публикувани са Указания за осигуряване на съответствие на проектите за социални жилища по ОПРР с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес.

25.09.2018 г.
Стартират инвестициите чрез финансови инструменти в ключови направления на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.

18.09.2018 г.

17.09.2018 г.

14.09.2018 г.
Публикувани са отговори на въпроси по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции” на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020, получени в периода 01.05.2018 г. - 28.08.2018 г.

Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува Указания за бенефициенти по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г., за най-често допусканите пропуски и грешки при подготовка на проектни предложения. Указанията представят обобщена информация за допускани пропуски и грешки от стана на бенефициентите с оглед  подобряване качеството на подаваните проектни предложения по ПО1.

13.09.2018 г.
Публикувани са отговорина въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощBG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градсковъзстановяване и развитие 2014-2020”, получени в периода 10.02.2017 -10.09.2018 г.

11.09.2018 г.

Публикувана е Актуализирана Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2018 г. от месец септември 2018 г.

07.09.2018 г.
Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 публикува актуализирани Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г., Инструкцията за бенефициенти по ОПРР 2014-2020 г. относно отчитане на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в ИСУН 2020 - част I и II и пакета документи, свързани с отчитане на разходи по искания за плащане. Актуализацията е свързана с промяна на наръчника за управление и изпълнение на ОПРР 2014-2020 г.

05.09.2018 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-1043/05.09.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.022-0003 „Изграждане на нови социални жилища в град Смолян” с бенефициент  община  Смолян.

Публикувано е Решение № РД-02-36-1044/05.09.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.020-0006 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 2”, с бенефициент община Ловеч.

04.09.2018 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-1036/03.09.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.031-0005 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация - Силистра”, с бенефициент община Силистра.

31.08.2018 г.
Министерство на регионалното развитие и благоустройството получи предварителен доклад за затваряне на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013!

30.08.2018 г.
Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002 ”ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“, актуални към 30.08.2018 г.

29.08.2018 г.

Публикувано е Решение № РД-02-36-1017/29.08.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.036-0004 „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Свищов”, с бенефициент община Свищов.

Публикувано е Решение № РД-02-36-1016/29.08.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.005-0005 “Изграждане на социални жилища за настаняване на лица от малцинствени групи от населението и социално слаби лица, които не могат да се ползват от условията на жилищното настаняване на Община Русе“, с бенефициент община Русе.

27.08.2018 г.
Публикувано е Решение №РД-02-36-943/21.08.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.018-0003 „Изграждане на социални жилища в кв. "Тева" - Общинска сграда с капацитет 100 души” с бенефициент община Перник.

22.08.2018 г.
Удължава се срокът за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”
Новият срок за подаване на проектното предложение от общините бенефициенти по процедурата е 01.10.2018 г.10.08.2018 г.

09.08.2018 г.
Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”, актуални към 03.08.2018 г.


08.08.2018 г.

Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002 ”ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“, актуални към 08.08.2018 г.

07.08.2018 г.

Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”, актуални към 03.08.2018 г.


03.08.2018 г.

Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”, актуални към 25.07.2018 г.

Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, получени в периода 10.02.2017 - 31.07.2018 г.

Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002 ”ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“, актуални към 03.08.2018 г.

02.08.2018 г.

Публикувани са отговори на въпроси по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции” на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020, получени в периода 01.05.2018 г. - 31.07.2018 г.

Публикувано е Решение № РД-02-36-909/01.08.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.003-0001 „Образователна инфраструктура“ - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“ на община Пловдив.

31.07.2018 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-901/31.07.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0003 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания” с бенефициент Министерство на здравеопазването

30.07.2018 г.

Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”, актуални към 25.07.2018 г.


26.07.2018 г.

Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, получени в периода 10.02.2017 - 25.07.2018 г.

Публикувано е Решение № РД-02-36-873/26.07.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.002-0004 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради – сградата на ОДМВР-Варна“, с бенефициент община Варна.

25.07.2018 г.

Публикувано е Решение № РД-02-36-864/25.07.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.023-0003 „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания“, с бенефициент община Разград.

Публикувано е Решение № РД-02-36-863/25.07.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.023-0004 “Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата“, с бенефициент община Разград.


19.07.2018 г.

Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”, актуални към 19.07.2018 г.


18.07.2018 г.

Публикувано е Решение № РД-02-36-819/17.07.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0036 „Ремонт, обзавеждане и оборудване на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ за разширяване на дейностите по ранна интервенция на уврежданията” с бенефициент община Севлиево.


17.07.2018 г.
Публикувано е изменение на приложения по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“

12.07.2018 г.
Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 изпрати за нотификация към Европейската комисия (ЕК) проект „Интегриран столичен градски транспорт - фаза II“ на Столична община.

Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, получени в периода 10.02.2017 - 06.07.2018 г.

Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002 ”ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“, актуални към 12.07.2018 г.

11.07.2018 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-768/10.07.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.035-0005 „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради”, с бенефициент община Петрич.

Публикувана е актуализирана Декларация за липса на конфликт на интереси и поверителност при оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, от месец юли 2018 г.

10.07.2018 г.
Публикувани изменения на приложения по процедура на подбор на проектни предложения за предоставяне на БФП: BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“


10.07.2018 г.
Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002 ”ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“, актуални към 10.07.2018 г.

09.07.2018 г.

Важна информация за бенефициентите по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”

06.07.2018 г.

Изменени са приложения по процедура на подбор на проектни предложения за предоставяне на БФП BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“:


Публикувано е ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-5.001 „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА“ - актуализация към 03.07.2018 г.

Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002 ”ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“, актуални към 05.07.2018 г.


05.07.2018 г.
Представяне на актуална информация относно Регистрирани нередности и наложени финансови корекции по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. към 05.07.2018 г.

04.07.2018 г.
Изменени са приложения по процедура BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инвраструктура“:

03.07.2018 г.

Публикувани са отговори на въпроси по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции” на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020, получени в периода 01.05.2018 г. - 19.06.2018 г.

Публикувано е ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-1.039 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020” - актуализация към 03.07.2018 г.

02.07.2018 г.

Публикувани са:


26.06.2018 г.
Публикувани са отговори на въпроси по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, получени до 13.06.2018г.

Актуализиран е пакетът документи за отчитане изпълнението по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г.

Публикувано е ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 г, ПРИОРИТЕТНА ОС 8 ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-8.002 „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА УО НА ОПРР 2014-2020” - актуализация към 26.06.2018 г.

19.06.2018 г.

На 20 юни 2018 г., в хотел „Рамада“, гр. София, ще се проведе обучение  по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции”, Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

15.06.2018 г.

Публикувани са отговори на въпроси по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции” на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020, получени в периода 01.05.2018 г. - 04.06.2018 г.

13.06.2018 г.
Публикувани са:
Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”, актуални към 13.06.2018 г.
Публикувани са:
12.06.2018 г.
Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, получени в периода 10.02.2017 - 08.06.2018 г.


11.06.2018 г.

Решение № РД-02-36-628/11.06.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на бюджетна линия BG16RFOP001-8.002-0005 „Бюджетна линия на сектор Стратегическо планиране и програмиране“ с бенефициент ОУ на ОПРР – ГД СППРР, чрез отдел „Стратегическо планиране и договаряне“, сектор „Стратегическо планиране и програмиране“.

07.06.2018 г.

Решение № РД-02-36-594/01.06.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.029-0004 „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в многофамилни жилищни сгради в град Дупница, община Дупница“, с бенефициент община Дупница

04.06.2018 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-596/04.06.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.001-0001 „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община”  с бенефициент Столична община.

Одобрено е проектно предложение на Столична община по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по ОПРР 2014-2020

Публикувани са отговори на въпроси по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции” на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020, получени в периода 01.05.2018 г. - 25.05.2018 г.


30.05.2018 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-559/29.05.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0046 „Подобряване на социалната инфраструктура в подкрепа на деинституционализацията на грижите за деца в община Перник“, с бенефициент община Перник

Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”, актуални към 30.05.2018 г.

29.05.2018
Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, получени в периода 10.02.2017 - 15.05.2018 г.

22.05.2018
Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”, актуални към 22.05.2018 г.

18.05.2018

Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”, актуални към 18.05.2018 г.

Публикувано е решение № РД-02-36-498/18.05.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0053 „Подкрепа за деинституционализацията в oбщина Перник чрез изграждане на наблюдавано жилище ” с бенефициент община Перник“, с бенефициент община Перник

17.05.2018 

Публикувано е решение № РД-02-36-458/14.05.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.004-0004 „Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас“, с бенефициент община Бургас

16.05.2018 г.
Публикувани са отговори на въпроси по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции” на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020, получени в периода 01.05.2018 г. - 15.05.2018 г.

Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, получени в периода 10.02.2017 - 30.04.2018 г.

Министерският съвет одобри промяна в Методологията за преразпределяне на ресурса по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020:

1. Решение № 316 от 10 май 2018 г.

2. Одобрена Методологията за преразпределяне на ресурса, до който Междинните звена могат да избират проекти в рамките на Процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Срокът за постигане на индивидуалните етапни цели на всяка община – бенефициент до 2018 г., в който тя трябва да има верифицирани от УО на ОПРР 2014-2020 средства в размер на 20% от общия размер на БФП, се променя от 30-ти юни 2018 г. на 30-ти септември 2018 г.

09.05.2018 г.
Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”, актуални към 09.05.2018 г.

08.05.2018 г.
Публикувани са Отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002 ”ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“, актуални към 04.05.2018 г.

04.05.2018г.

Публикувано е решение № РД-02-36-425/03.05.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.018-0004 „Интегриран градски транспорт на град Перник“ с бенефициент община Перник

04.05.2018г.

Публикувано е решение № РД-02-36-427/04.05.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.020-0003 „Изграждане на социално жилище за настаняване на уязвими групи на територията на кв. Гозница гр. Ловеч“, с бенефициент община Ловеч.

02.05.2018 г.
Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, получени в периода 10.02.2017 г. – 20.04.2018 г.

Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура", получени в периода 07.03.2018 г. - 30.04.2018 г.

30.04.2018 г.
Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура „Развитие на туристически атракции”. Крайният срок за кандидатстване е 31.12.2021 г.

26.04.2018 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-374/24.04.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.001-0003 „Възстановяване на Западен парк - представителна част, гр. София”  с бенефициент община Столична община.

Публикувано е Решение РД-02-36-372/24.04.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер № BG16RFOP001-1.030-0006 „Изграждане на Център за работа с деца на улицата“ с бенефициент община Кюстендил.

25.04.2018 г.
Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”, актуални към 25.04.2018 г.

23.04.2018 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-370/23.04.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0051 „Резидентни услуги за деца и младежи” с бенефициент община Благоевград.

Публикувано е Решение № РД-02-36-367/23.04.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.025-0004 „Образователна инфраструктура“ - обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства“, с бенефициент община Асеновград.

17.04.2018 г.
На 25.04.2018 г., ще се проведе Кръгла маса за публично обсъждане на предложения за нови райони от ниво 2 (NUTS 2) в Република България.

16.04.2018 г.
Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, получени в периода 10.02.2017 – 03.04.2018 г.

11.04.2018 г.
Публикувана е обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на техническо оборудване за провеждане на аудио и видео комуникации със заинтересовани страни по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г.“
Документацията за обществената поръчка
може да се намери на следния линк в профила на купувача на МРРБ: http://www.mrrb.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/22-18-033/ 

05.04.2018 г.
Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, получени в периода 10.02.2017 – 30.03.2018 г.

04.04.2018 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-310/03.04.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.008-0007 „Обновяване на многофамилни жилищни сгради в Община Благоевград“ на община Благоевград;

03.04.2018 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-302/02.04.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.034-0002 „Обновени градски пространства в град Лом” с бенефициент община Лом

30.03.2018 г.
Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“. Процедурата се реализира в рамките на приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020, с общ бюджет 41,4 млн. лв. и с допустими кандидати - общини, включени в Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността.
Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 30.08.2018 г.

27.03.2018 г.
Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”

26.03.2018 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-274/26.03.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0045 „Подай ръка“ на община Ботевград.

23.03.2018 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-268/23.03.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0052 „Подай ръка!” на община Дупница.

Публикувано е Решение № РД-02-36-262/22.03.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0050 „Най-доброто за децата“ – част 2 на община Стара Загора.

20.03.2018 г.
Публикувани са Изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020 г.

Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, получени в периода 10.02.2017 – 12.03.2018 г.

16.03.2018 г.

Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ проведе информационен ден по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“
Презентации:
15.03.2018 г.
Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ проведе обучение на тема „Най-често допускани грешки при подготовка и подаване на искане за плащане; Верификация на разходите по искане за плащане“
Презентации:


14.03.2018 г.
Публикувани са Отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура”

Публикувано е Решение № РД-02-36-215/13.03.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.024-0003 „Интегриран градски транспорт на град Казанлък" - Етап 1“ с бенефициент община Казанлък.

13.03.2018 г.

Публикувано е Решение № РД-02-36-210/12.03.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.020-0004 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградите на РУ „Полиция“ - гр. Ловеч и помещения, заети от ДА „Технически операции“ - сектор Ловеч“, с бенефициент община Ловеч.

Публикувано е Решение № РД-02-36-209/12.03.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.020-0005 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 1“, с бенефициент община Ловеч.

Публикувано е Решение № РД-02-36-206/9.03.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.037-0005 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Велинград“ на община Велинград.


09.03.2018 г.
Публикувани са документите от единадесетото заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г., проведено на 06.02.2018 г. в гр. София.

08.03.2018 г.
Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, получени в периода 10.02.2017 - 20.02.2018 г.

07.03.2018 г.
Публикуван е Анализ на нередностите в областта на обществените поръчки, установени от Одитния орган при одитите за приключване на оперативните програми за програмен период 2007 - 2013 г. - изготвен от ИА „Одит на средствата от ЕС“. В приложение е представено обновено обобщение на срещаните в практиката на Одитния орган нарушения за ограничителни изисквания и насоки за избягването им.:
Анализ на грешките в обществени поръчки от одитите по приключване


06.03.2018 г.
Публикувана е документация за обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на логистична подкрепа за организиране и провеждане на събития за Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“
Вид на поръчката: услуги
Вид на процедурата: открита процедура по ЗОП
Прогнозна обща стойност: 1 000 000,00  лева без ДДС
Документацията за обществената поръчка може да се намери на следния линк в профила на купувача на МРРБ: http://www.mrrb.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/24-18-018/  
Финансирането на обществената поръчка ще се осъществи по приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

26.02.2018 г.
Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”

Публикувана е актуална информация за сключени договори по процедура „BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” по ПО 5 на ОПРР 2014-2020

23.02.2018 г.
Публикуван е проект на Насоки по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“

22.02.2018 г.
Публикувано е обявление за сключени договори по процедура BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” – с актуализация към 22.02.2018 г.

21.02.2018 г.
Подписване на договори на стойност 151 млн.лв за 4 проекта на Столична община по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020

20.02.2018 г.

Публикувано е Решение № РД-02-36-155/19.02.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0039 „Осигуряване на ефективна инфраструктура за подкрепа на процеса на деинституционализация на грижите за деца - Силистра“ на Община Силистра.

Публикувано е Решение № РД-02-36-154/19.02.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0014 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен” на община Сливен.

19.02.2018 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-148/16.02.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0048 „Осигуряване на инфраструктура за създаване на 2 нови социални услуги в общността на територията на Столична община” на Столична община.

16.02.2018 г.
Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, получени в периода 10.02.2017 - 07.02.2018 г.

14.02.2018 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-125/13.02.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0049 „Нова възможност за деца и младежи в община Враца - проект 2”  на община  Враца.

13.02.2018 г.
Публикувано е Решение №РД-02-36-124/12.02.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0030 „Осигуряване на инфраструктура за създаване на 5 нови социални услуги в общността“ на Столична община.

Публикувано е Решение № РД-02-36-123/12.02.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0033 „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца” на община Велико Търново.

Публикувано е Решение № РД-02-36-122/12.02.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0031 „Сигурност в общността” на община Търговище.

08.02.2018 г.
Публикуван е Анализ на нередностите в областта на обществените поръчки, установени от УО на ОПРР по процедури, възлагани в изпълнение на ОПРР 2014-2020 г.

07.02.2018 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-119/07.02.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0026 „Създаване на условия за разкриване на 5 нови социални услуги на територията на община Бургас“ с бенефициент община Бургас.

06.02.2018 г.

Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 публикува резултатите от проверките, извършени в рамките на процеса по верификация на заявените разходи по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 с цел да бъде използвана като инструмент за запознаване с подхода при налагане на финансови корекции, базиран на подхода на Одитния орган и Европейската комисия.
02.02.2018 г.
Публикувана е актуализирана Индикативна годишна работна програма по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020

01.02.2018 г.
Публикувана е информация и презентация от проведеното обучение за бенефициенти, във връзка с изменените Насоки за кандидатстване по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, проведено в гр. София на 23.01.2018 г.

31.01.2018 г.
Публикувани са изменени Указания за директно предоставяне на БФП по приоритетна ос 8 „Техническа помощ” BG16RFOP001-8.002 „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА УО НА ОПРР 2014-2020“

Публикувани са Въпроси и отговори по процедура за БФП № BG16RFOP001-1.001-039  "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020", получени в периода 10.02.2017 г.- 24.01.2018 г.

30.01.2018 г.
Публикувани са Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020г., Инструкция за бенефициенти по ОПРР 2014-2020 г. относно отчитане на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в ИСУН 2020 - част I и II, пакет документи, свързани с отчитане на разходи по искания за плащане

29.01.2018 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-75/29.01.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.008-0009 „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград“ на община Благоевград.

24.01.2018 г.
Проект на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“ е публикуван за обсъждане

22.01.2018 г.
Актуализирани са Инструкция за определяне на структурата и състава на Междинните звена (МЗ) и Вътрешните детайлни правила за работа на оценителни комисии за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” и приложенията към тях.

Публикувано е Решение № РД-02-36-55/19.01.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.001-0002 „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от Централна градска част в град София” с бенефициент Столична община.

18.01.2018 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-41/18.01.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0017 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в гр. Ловеч“ на община Ловеч

Публикувано е Решение № РД-02-36-40/18.01.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.026-0001 „Модернизиране на образователна инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование“ на община Монтана

17.01.2018 г.
Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. организира работна среща на 23.01.2018 г. в гр. София във връзка с изменените Насоки за кандидатстване по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и актуализираните приложения към тях.
Работната среща ще се проведе от 9:00 часа в хотел „Рамада“, зала „Рубин“, гр. София.
В работната среща могат да се включат до 3-ма експерти от Община, като поне един от тях следва да е представител на Междинното звено.
Моля да се регистрирате за участие до 12:00 часа на 19.01.2018 г. на следния линк:
http://mercury-bg.com/oprr-23-01/

15.01.2018 г.
, Публикевани са:
Решение № РД-02-36-26/15.01.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0025 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца чрез изграждане и ремонт на социална инфраструктура в град Хасково“ с бенефициент община Хасково.

Решение № РД-02-36-25/15.01.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0027 „Социална инфраструктура за услуги за деца“ с бенефициент община Благоевград.

Решение № РД-02-36-18/10.01.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0015 „Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в Община Пловдив“ с бенефициент община Пловдив.


Отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, получени в периода 10.02 – 21.12.2017 г.

11.01.2018 г.
Считано от 12.01.2018 г. цялата кореспонденция и документация с Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ - Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. и Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., следва да бъде адресирана до г-жа Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на Управляващия орган на ОПРР, като адресът за изпращането й остава непроменен – 1303, гр. София, бул. „Тодор Александров“ №109 -115.

10.01.2018 г.
Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува изменение на пакетът документи за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Публикувано е Решение № РД-02-36-17/10.01.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0029 „Подобряване на социалната инфраструктура за услуги за деца“ с бенефициент община Габрово.

08.01.2018 г.

Публикувано е Решение № РД-02-36-8/05.01.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0021 "Обзавеждане и оборудване на съществуващ Дневен център за деца с увреждания в гр. Исперих и обособяване на детска и спортна площадка в прилежащото дворно пространство“ на община Исперих

04.01.2018 г.


03.01.2018 г.


28.12.2017 г.


Публикувано е Решение № РД-02-36-1373/28.12.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0044 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца, чрез създаване на нови социални услуги - Център за обществена подкрепа и Дневен център за деца с увреждания“ с бенефициент община Самоков.

Публикувано е Решение № РД-02-36-1370/22.12.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0042 „Подобряване на социалната инфраструктура в Община Кюстендил–гарант за устойчив модел за деинституционализация“, с бенефициент община Кюстендил.

22.12.2017 г.

13.12.2017 г.

12.12.2017 г.


08.12.2017 г.
Публикувани са:
Решение № РД-02-36-1301/06.12.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0038 „Дом и семейство за всяко дете от Община Дупница” с бенефициент община Дупница

Решение № РД-02-36-1303/06.12.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.006-0003 „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Стара Загора – II фаза“ с бенефициент община Стара Загора
 
Решение № РД-02-36-1309/06.12.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-1.031-0004 „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики“ - гр. Силистра“, с бенефициент община Силистра

06.12.2017 г.


04.12.2017 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-1292/01.12.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер BG16RFOP001-5.001-0012 „Най-доброто за децата“ с бенефициентна община Стара Загора

Публикувано е Решение № РД-02-36-1293/01.12.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0028 “Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения за изграждане на Дневен център за деца с увреждания в сграда на детско заведение – V детска градина, ж.к.Изгрев- гр. Берковица“ на община Берковица


30.11.2017 г.
Публикуван е за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура”

Публикувано е Решение № РД-02-36-1283/30.11.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложение номер BG16RFOP001-5.001-0011 „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства „Надежда“ гр. Харманли”  с бенефициент община Харманли

Публикувано е Решение № РД-02-36-1284/30.11.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер BG16RFOP001-5.001-0040 „Изграждане на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства”  с бенефициент община Бяла Слатина


24.11.2017 г.

22.11.2017 г.

21.11.2017 г.

20.11.2017 г.


Публикувано е Решение № РД-02-36-1247/17.11.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0016 „Предоставяне на нови социални услуги в община Белоградчик“ с бенефициент община Белоградчик

Публикувано е Решение № РД-02-36-1248/20.11.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe BG16RFOP001-5.001-0020 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич“ с бенефициент община Петрич

Публикувано е Решение № РД-02-36-1249/20.11.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0034 „Интегриране на услугата „Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания /ЦСРИ/ с включване на дейности на Дневен център за деца с увреждания /ДЦДУ/“ с бенефициент община Созопол

16.11.2017 г.

Публикуван е Годишендоклад за изпълнение на ОП „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. за 2016 г./ Annual report on implementation of Operational Programme „Regions inGrowth“  2014 – 2020. Reporting period: 2016.

Публикувано е Резюме за гражданите на Годишен доклад за изпълнение на ОП „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. за 2016 г. / Citizen's Summary of Annual report on implementation of Operational Programme „Regions in Growth“  2014 – 2020. Reporting period: 2016.


15.11.2017 г.
Публикувано е Решение РД-02-36-1232/16.11.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер BG16RFOP001-5.001-0037 „Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца в община Казанлък“  с бенефициент община Казанлък.

Публикувано е Решение № РД-02-36-1208/10.11.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0005 „Изграждане на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в гр. Карнобат“, с бенефициент община Карнобат.

13.11.2017 г.

Публикувано е Решение № РД-02-36-1219/13.11.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0008 „Заедно за всяко дете!“, с бенефициент община Елин Пелин.

Публикувано е Решение № РД-02-36-1218/13.11.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0010 „Осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, чрез обединяване на съществуващите „Дневен център за деца с увреждания” и „Център за социална рехабилитация и интеграция” в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства” в община Павликени“, с бенефициент община Павликени.


Публикувано е Решение № РД-02-36-1214/13.11.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0035 „Подкрепа за деинституционализация чрез създаване на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в община Долни чифлик“, с бенефициент община Долни чифлик.

Публикувано е Решение № РД-02-36-1216/13.11.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложение номер BG16RFOP001-5.001-0024 „Подкрепа за деинституционализацията на грижите за децата в Община Нови пазар” с бенефициент община Нови пазар.

Публикувано е Решение № РД-02-36-1217/13.11.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер BG16RFOP001-5.001-0019 „Подобряване на социалната инфраструктура за деца с увреждания в Община Асеновград”  с бенефициент община Асеновград.

03.11.2017 г.

24.10.2017 г.

23.10.2017 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-1155/20.10.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0013 „Изграждане на Дневен център за деца с увреждания и техните семейства в град Троян“, с бенефициент община Троян.

Публикувано е Решение № РД-02-36-1154/20.10.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0041 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в Община Елхово“, с бенефициент община Елхово.

Публикувано е Решение № РД-02-36-1153/20.10.2017 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0001 „Създаване на Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в гр. Велики Преслав“, с бенефициент община Велики Преслав.

06.10.2017 г.

4.10.2017 г.
 
29.09.2017 г.

26.09.2017 г.
Публикувана е новина във връзка с проведена работна среща на УО на ОПРР с бенефициенти на ОПРР 2014-2020 г. на 26.09.2017 г.21.09.2017 г.
Публикувано е Решение РД-02-36-1035/21.09.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер BG16RFOP001-1.023-0002 „Ремонт, обновяване на материално- техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“ на община Разград.

Публикувано е Решение № РД-02-36-1032/21.09.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер BG16RFOP001-1.009-0001 „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“  с бенефициент община Велико Търново.

Публикувано е Решение № РД-02-36-1037/21.09.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер BG16RFOP001-1.015-0001 „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен“ на община Сливен.

Публикувано е Решение № РД-02-36-1031/21.09.2017 г. на РУО за одобряване на проектнo предложениe номер № BG16RFOP001-1.034-0001 „Модернизирана образователна инфраструктура град Лом“ с бенефициент община Лом.

19.09.2017 г.15.09.2017 г.
Публикувана е 18-месечната програма за председателството на Съвета на ЕС на Триото Естония - България - Австрия в областта на териториалното сближаване и градски въпроси.

Публикувана е документация за обществена поръчка с обхват: "Осъществяване на средносрочна оценка на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020"
Вид на поръчката: услуги
Вид на процедурата: открита процедура по ЗОП
Прогнозна обща стойност: 400 000,00  лева без ДДС
Документацията за обществената поръчка може да се намери на следния линк в профила на купувача на МРРБ: http://www.mrrb.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/24-17-073/ 
Финансирането на обществената поръчка ще се осъществи по приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

04.09.2017 г.
3,4  млн. лв. от фонд „Солидарност“ са вложени за възстановяване на щети в четири общини на област Враца

29.08.2017 г.


18.08.2017 г.

17.08.2017 г.
Проект на Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2018 г.

11.08.2017 г.

08.08.2017 г.
Протокол от Деветото заседание на КН на ОПРР 2014-2020

24.07.2017 г.


21.07.2017 г.

17.07.2017 г.

14. 07.2017 г.
Публикувани са отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, получени в периода 10.02.2017 - 11.07.2017 г.

Публикувани са отговори отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 ”Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, получени в периода 10.05.2017 - 12.07.2017 г.

ФМФИБ публикува доклад от пазарните консултации за ФГР


13.07.2017 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-648/ 13.07.2017 г. на РУО на ОПРР 2014-2020 г. за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-7.001-0024 Лот 24 с бенефициент Агенция "Пътна инфраструктура"

10.07.2017 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-643/10.07.2017 г. на РУО на ОПРР за прекратяване на процедурата по директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проектно предложение „Образователна инфраструктура“ с бенефициент община Асеновград

Публикувани са актуализирани Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Пакет документи, Инструкция – част 1 и Инструкция – част 2 актуални към 10.07.2017 г.

07.07.2017 г.
Публикувани са отговори Отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 ”Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, получени в периода 10.05.2017 -06.07.2017 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-637/07.07.2017 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-592/28.06.2017 г.

06.07.2017г.
Публикувани са отговори Отговори на въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 ”Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, получени в периода 10.05.2017 -03.07.2017 г.

03.07.2017 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-608/03.07.2017 г.
Публикувано е Решение № РД-02-36-607/03.07.2017 г.

Последна промяна: 12 Ноември 2018 г. 18:27