Социална инфраструктура
Специфичната цел на операцията е да се осигури подходяща и рентабилна образователна, здравна, социална и културна инфраструктура, съобразена с бъдещите нужди на населението в градските центрове и прилежащите им територии.

Финансовият ресурс за тази операция е на стойност 280 223 083 евро, от които 238 189 621 са европейско финансиране. Общата сума представлява 33,40% от цялата приоритетна ос 1.


Списък с примерни дейности за подкрепа:
   Реконструкция, ремонт и оборудване на образователни институции – детски ясли и градини, основни и средни училища и университети (например учебни зали, библиотеки, лаборатории, спортни съоръжения, учебни корпуси, интернет връзки);

Реконструкция, ремонт и оборудване на лечебни и здравни заведения за спешна помощ (включително линейки), първична, специализирана извънболнична и болнична помощ, в съответствие с одобрените Национална здравна стратегия и Национална здравна карта;

Реконструкция, ремонт, разширение и оборудване на лечебни рентгенологични заведения, свързани със социално значими онкологични заболявания;

Реконструкция, ремонт и оборудване на институции, предоставящи социални услуги, и на бюра по труда;

Развитие на инфраструктурата в сферата на културата чрез реконструкция, ремонт и оборудване на културни центрове, театри, читалища, библиотеки и други обекти, свързани с културния живот;

Одити за енергопотребление и мерки за енергийна ефективност за всички проекти, свързани с публичните институции, споменати по-горе (например топлоизолация, смяна на дограма, локални инсталации, връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяванеили използване на алтернативни възобновяеми енергийни източници);

Подобряване достъпа на хора с увреждания до гореспоменатите публични институции.
Потенциалните бенефициенти са:

Общини за обекти общинската собственост: училища, детски градини и ясли, здравни, културни, социални заведения и др.
Министерството на образованието и науката за държавни учебни заведения;
Министерството на здравеопазването за държавни лечебни и здравни заведения;
Министерство на културата за държавни културни институции;
Министерството на труда и социалната политика/ Агенция за социално подпомагане за държавните обекти в сферата на социалните услуги.
Министерство на труда и социалната политика/ Агенция по заетостта за /бюрата по труда
Неправителствени организации и университети, когато действат като сдружения с идеална цел за предоставяне на здравни, социални, образователни и културни услуги.

Посочените потенциални кандидати са приемливи ако се намират на територията на някоя от следните 86 общини, избираеми по приоритетна ос 

        
Аврен
Казанлък
Радомир
Айтос
Камено
Разград
Аксаково 
Карлово
Раковски
Асеновград
Карнобат
Родопи
Балчик
Каспичан
Русе
Белово
Костинброд
Садово
Белослав
Куклен
Самоков
Благоевград
Кърджали
Сандански
Божурище
Кюстендил
Свищов
Ботевград
Ловеч
Севлиево
Бургас
Лом
Септември
Бяла Слатина
Лясковец
Силистра
Варна
Марица
Сливен
Велико Търново
Мездра
Смолян
Велинград
Монтана
Созопол
Видин
Нова Загора
Сопот
Враца
Нови пазар
Стамболийски
Габрово
Пазарджик
Стара Загора
Горна Оряховица
Панагюрище
Столична
Гоце Делчев
Перник
Троян
Девня
Петрич
Тунджа
Димитровград 
Пещера
Търговище
Добрич – град
Плевен
Харманли
Добричка
Пловдив
Хасково
Долна Митрополия
Поморие
Червен Бряг
Долни Дъбник
Попово
Чирпан
Дулово
Провадия
Шумен
Дупница
Първомай
Ямбол
Елин Пелин
Раднево
 
 

Последна промяна: 01 Август 2011 г. 15:55