Системи за устойчив градски транспорт

Интегриран градски транспорт

По Оперативната програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. (ОПРР)  е предвидено изпълнението на проекти за модернизиране на градския транспорт на седемте големи града на България: София, Бургас, Пловдив, Варна, Стара Загора, Русе и Плевен.

Общата стойност на операцията е приблизително 494 млн. лева или 252 млн. евро.

Основна цел на операцията Интегриран градски транспорт е да осигури достъпност и сближаване чрез ефикасни и устойчиви градски транспортни системи.

Развитието на устойчиви системи за градски транспорт, щадящи околната среда, е от особена важност. Това налага големите градове да се стремят към увеличаване на броя пътници, използващи обществен градски транспорт, както и да се разработят програми за изграждане на велосипедни алеи, паркинги за велосипеди и др. Това ще бъде възможно единствено, ако общественият транспорт и интермодалните системи са добре развити, ефективни и привлекателни. Подчертаването на предимствата на обществените транспортни системи може да допринесе за географската и социална интеграция между регионите и градовете и да осигури равен достъп до пазара на труда и социалните услуги.

Организирането на градските системи трябва да бъде планирано така че да подпомага балансираното социално-икономическо развитие на териториите. В този смисъл, специално внимание трябва да бъде отделено на териториалното разпределение, развитието на услугите, предлагани от обществения и частния сектор, на културните и образователни обекти, здравеопазването, транспорта и в частност логистиката. 

Целта при развитието на устойчив градски транспорт е подобряване на жизнените и екологични условия в основните градски райони в страната. Ще се акцентира основно върху създаване на по-ефективен и бърз градски транспорт с по-малко потребление на енергия, изграждане на по-достъпна вторична инфраструктура на обществените транспортни мрежи и въвеждане на природосъобразни видове градски транспорт. Чрез поддържането на градска транспортна система от различни видове превозни средства ще бъде постигнато балансирано разделение и ще се намали отрицателното влияние върху околната среда.

Съсредоточаването на усилията върху изграждането на високоскоростен, привлекателен, достъпен, природосъобразен и удобен обществен градски транспорт ще доведе до избягване на задръстванията и на негативните последствия от тях. Поради тази причина той е предмет на особено внимание по тази операция.

Последна промяна: 23 Април 2013 г. 17:43