Подобряване на физическата среда и превенция на риска
Специфичната цел на операцията е да повиши качеството на живот и съответните екологични условия, включително предотвратяване на рискове, както и подобряване на физическата среда на градските центрове и агломерации като част от по-широкообхватната стратегия за социално и екологично възраждане.

Финансовият ресурс за тази операция е на стойност 238 589 939 евро, от които 202 801 448 са европейско финансиране. Общата сума представлява 28,44% от цялата приоритетна ос 1.

Списък с примерни дейности за подкрепа:

Рехабилитация, изграждане, възстановяване и създаване на зони за обществен отдих, като паркове, детски площадки и др.;

Подобряване на градската среда чрез поставяне на пейки, беседки, фонтани, статуи и др.;

Изграждане/ реконструкция/ рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, подновяване и подобряване на достъпа на хора с увреждания, изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, алеи и подлези за пешеходци и велосипедисти, включително свързани дейности, като поставяне на указателни знаци, изграждане на паркинги встрани от главни улици и др.;

Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление и други мерки за повишаване на сигурността и предотвратяване на престъпността, като поставяне на осветление на паркови площи, охранителни системи за наблюдение на обществени места и др.;

Подобряване на достъпа за хора с увреждания до административни общински сгради;

Инициативи на местните жители, мрежи за партньорство и планове за действие, свързани с градското развитие;

Дребномащабни инфраструктурни мерки за предотвратяване на наводнения и свлачища (диги, подпорни стени и други укрепващи съоръжения); борба с бреговата ерозия, изграждане на малки по обем преливници, бентове и др; възстановяване и изграждане на дребномащабни дренажни съоръжения и инфраструктура;

Обновяване на съществуващи и изграждане на нови съоръжения и закупуване на оборудване, включително пожарни коли, за ограничаване на пожари, предотвратяване на рискове и щети за живота и имуществото на хората при пожар;

Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие.

Потенциалните бенефициенти са:

Общини, сдружения на общини, неправителствени организации  в сътрудничество с общини, МВР/ Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението”.

Посочените потенциални кандидати са приемливи ако се намират на територията на някоя от 86-те общини, избираеми по приоритетна ос 1:
          
Аврен
Казанлък
Радомир
Айтос
Камено
Разград
Аксаково 
Карлово
Раковски
Асеновград
Карнобат
Родопи
Балчик
Каспичан
Русе
Белово
Костинброд
Садово
Белослав
Куклен
Самоков
Благоевград
Кърджали
Сандански
Божурище
Кюстендил
Свищов
Ботевград
Ловеч
Севлиево
Бургас
Лом
Септември
Бяла Слатина
Лясковец
Силистра
Варна
Марица
Сливен
Велико Търново
Мездра
Смолян
Велинград
Монтана
Созопол
Видин
Нова Загора
Сопот
Враца
Нови пазар
Стамболийски
Габрово
Пазарджик
Стара Загора
Горна Оряховица
Панагюрище
Столична
Гоце Делчев
Перник
Троян
Девня
Петрич
Тунджа
Димитровград 
Пещера
Търговище
Добрич – град
Плевен
Харманли
Добричка
Пловдив
Хасково
Долна Митрополия
Поморие
Червен Бряг
Долни Дъбник
Попово
Чирпан
Дулово
Провадия
Шумен
Дупница
Първомай
Ямбол
Елин Пелин
Раднево
 

Последна промяна: 01 Август 2011 г. 16:22