Неактуални схеми
Изменение на Насоки за кандидатстване по BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“
Начална дата: 30.12.2020
Крайна дата: 28.02.2021
Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“
прочети още
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”
Начална дата: 03.05.2017
Крайна дата: 03.11.2017
Процедурата се реализира в рамките на приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ с общ бюджет 58 млн.лв.
прочети още
Кандидатстване по Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, за щетите от бедствията в периода 19-23 юни 2014 г.
Начална дата: 09.03.2015
Крайна дата: 07.04.2015
Заинтересованите страни имат възможност да подадат проектни предложения по фонд „Солидарност“ на ЕС за бедствията от 19 юни 2014 г в срок до 06.04.2015 (понеделник).
прочети още
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |