Неактуални схеми
BG161PO001/5-01/2008 - Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.
Начална дата: 15.04.2008
Крайна дата: 31.12.2013
Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.
прочети още
BG161PO001/5-03/2013 "Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II"
Начална дата: 30.01.2013
Крайна дата: 30.04.2013
BG161PO001/5-03/2013 "Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II"
прочети още
BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период".
Начална дата: 30.03.2012
Крайна дата: 09.02.2015
Схемата се реализира в рамките на операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР" по приоритетна ос 5 „Техническа помощ”
прочети още
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“
Начална дата: 30.04.2018
Крайна дата: 01.09.2020
Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“. Крайният срок за кандидатстване е 31.12.2021 г.
прочети още
Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“
Начална дата: 09.04.2020
Крайна дата: 30.06.2020
Изменението на Насоките за кандидатстване, заедно с приложенията към тях, са публикувани на интернет сайта на програмата www.bgregio.eu и www.eufunds.bg.
прочети още
Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.002 „Пътна безопасност”
Начална дата: 27.05.2020
Крайна дата: 08.07.2020
Удължен е срокът за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.002 „Пътна безопасност”
прочети още
Обявени са две процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на ОПРР 2014-2020
Начална дата: 17.12.2015
Крайна дата: 23.12.2016
Управляващият орган обявява процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на ОПРР 2014-2020
прочети още
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“
Начална дата: 28.04.2021
Крайна дата: 31.12.2021
Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“
прочети още
Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”
Начална дата: 03.04.2020
Крайна дата: 25.07.2020
Крайният срок за кандидатстване е 25.07.2020 г.
прочети още
Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.004 „Спорт в училище“
Начална дата: 02.04.2020
Крайна дата: 03.06.2020
Крайният срок за кандидатстване е 03.06.2020 г.
прочети още
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |