Неактуални схеми
BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период".
Начална дата: 30.03.2012
Крайна дата: 09.02.2015
Схемата се реализира в рамките на операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР" по приоритетна ос 5 „Техническа помощ”
прочети още
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища”
Начална дата: 15.12.2015
Крайна дата: 01.05.2017
Управляващият орган на ОПРР обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища”
прочети още
Обявени са две процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на ОПРР 2014-2020
Начална дата: 17.12.2015
Крайна дата: 23.12.2016
Управляващият орган обявява процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на ОПРР 2014-2020
прочети още
Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура „Регионална здравна инфраструктура”
Начална дата: 22.12.2017
Крайна дата: 15.05.2018
Конкретен бенефициент по процедурата е Министерство на здравеопазването
прочети още
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура”
Начална дата: 30.11.2017
Крайна дата: 11.12.2017
Публикуван е за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура”
прочети още
Съгласуване на проектите на конкретните бенефициенти по процедура BG16RFOP001- 5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” с МТСП
Начална дата: 31.05.2017
Крайна дата: 30.06.2017
Информацията и указанията са изготвени от МТСП и публикувани в сайта на ОПРР 2014-2020 г.
прочети още
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”
Начална дата: 03.05.2017
Крайна дата: 03.11.2017
Процедурата се реализира в рамките на приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ с общ бюджет 58 млн.лв.
прочети още
Кандидатстване по Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, за щетите от бедствията в периода 19-23 юни 2014 г.
Начална дата: 09.03.2015
Крайна дата: 07.04.2015
Заинтересованите страни имат възможност да подадат проектни предложения по фонд „Солидарност“ на ЕС за бедствията от 19 юни 2014 г в срок до 06.04.2015 (понеделник).
прочети още
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |