Неактуални схеми
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-4.002 „Регионална здравна инфраструктура- 2“
Начална дата: 24.03.2020
Крайна дата: 29.05.2020
Крайният срок за подаване на проектното предложение е 19:00 часа на 29.05.2020 г.
прочети още
Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-4.003 „Борба с COVID 19“
Начална дата: 27.03.2020
Крайна дата: 03.04.2020
Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-4.003 „Борба с COVID 19“
прочети още
BG161PO001/4.1-01/2007 - Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие
Начална дата: 01.01.2007
Крайна дата: 10.07.2009
Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие
прочети още
BG161PO001/4.1-02/2008 - Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища
Начална дата: 01.02.2008
Крайна дата: 21.05.2009
Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища
прочети още
BG161PO001/4.1-03/2010 - Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини
Начална дата: 01.03.2010
Крайна дата: 13.12.2010
Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини
прочети още
BG161PO001/4.1-04/2010 - Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини
Начална дата: 01.04.2010
Крайна дата: 06.04.2011
Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини
прочети още
BG161PO001/4.1-05/2011- Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали
Начална дата: 01.02.2012
Крайна дата: 01.10.2013
Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали.
прочети още
BG161PO001/4.2-01/2008 - Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики
Начална дата: 31.07.2008
Крайна дата: 10.04.2009
Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики
прочети още
BG161PO001/5-01/2008 - Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.
Начална дата: 15.04.2008
Крайна дата: 31.12.2013
Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.
прочети още
BG161PO001/5-03/2013 "Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II"
Начална дата: 30.01.2013
Крайна дата: 30.04.2013
BG161PO001/5-03/2013 "Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II"
прочети още
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |