Неактуални схеми
BG161PO001/1.4-04/2009 - Подкрепа за дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации
Начална дата: 15.07.2009
Крайна дата: 05.05.2010
Подкрепа за дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации
прочети още
BG161PO001/1.4-05/2009 - Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда
Начална дата: 01.05.2009
Крайна дата: 15.07.2010
Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда
прочети още
BG161PO001/1.4-06/2010 - Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации
Начална дата: 01.07.2010
Крайна дата: 30.10.2010
Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации
прочети още
BG161PO001/1.4-08/2010 - Съвместна европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони JESSICA
Начална дата: 01.08.2010
Крайна дата: 01.07.2011
Съвместна европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони JESSICA
прочети още
BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”
Начална дата: 03.09.2012
Крайна дата: 11.01.2013
BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда” към Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”
прочети още
BG161PO001/1.5-01/2010 - Подкрепа за интегриран градски транспорт в Община Бургас
Начална дата: 10.06.2010
Крайна дата: 15.11.2010
Подкрепа за интегриран градски транспорт в Община Бургас
прочети още
BG161PO001/1.5-02/2011-Подкрепа за интегриран градски транспорт в Столична община
Начална дата: 04.02.2011
Крайна дата: 03.06.2011
Подкрепа за интегриран градски транспорт в Столична община
прочети още
BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”
Начална дата: 15.11.2011
Крайна дата: 15.05.2012
Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града
прочети още
Процедура на подбор на проекти BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”
Начална дата: 27.03.2018
Крайна дата: 27.08.2018
Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”
прочети още
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“
Начална дата: 31.03.2020
Крайна дата: 02.08.2021
Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3”
прочети още
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |