Неактуални схеми
BG161PO001/1.1-09/2010 - Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации
Начална дата: 22.02.2010
Крайна дата: 13.12.2010
Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации
прочети още
BG161PO001/1.1-10/2010 - Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития
Начална дата: 09.11.2010
Крайна дата: 07.01.2011
Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития
прочети още
BG161PO001/1.1-11/2011 - Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации
Начална дата: 31.01.2011
Крайна дата: 08.08.2013
Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации
прочети още
BG161PO001/1.1-12/2011 - Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск
Начална дата: 21.11.2011
Крайна дата: 17.04.2012
Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск
прочети още
BG161PO001/1.2-02/2011 Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение
Начална дата: 28.08.2014
Крайна дата: 30.09.2014
Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение
прочети още
BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”
Начална дата: 18.07.2011
Крайна дата: 31.01.2012
Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
прочети още
BG161PO001/1.4-07/2010 - Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие
Начална дата: 04.08.2010
Крайна дата: 21.01.2011
Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие
прочети още
BG161PO001/1.4-01/2007 - Подкрепа за ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите при пожари в градските агломерационни ареали
Начална дата: 15.12.2007
Крайна дата: 31.12.2007
Подкрепа за ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите при пожари в градските агломерационни ареали
прочети още
BG161PO001/1.4-02/2008 - Подкрепа за подобряване на градската среда
Начална дата: 20.08.2008
Крайна дата: 16.10.2009
Подкрепа за подобряване на градската среда
прочети още
BG161PO001/1.4-03/2008 - Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации
Начална дата: 13.10.2008
Крайна дата: 16.06.2009
Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации
прочети още
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |