Министерство на културата
Министерството е конкретен бенефициент по ОПРР избираем по операция 1.1 Социална инфраструктура за проекти отнасящи се за държавните културни институции

По операция 3.1 Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура

По операция 3.2 Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите

Последна промяна: 01 Август 2011 г. 17:25