Архив новини
Комитетът за наблюдение на ОПРР 2014 – 2020 г. одобри изменение на Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие"
28.04.2017 Комитетът за наблюдение на ОПРР 2014 – 2020 г. одобри изменение на Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие"
Одобрените промени в ОПРР 2014 – 2020 ще отговорят на големия интерес на общините за подобряване на образователната инфраструктура
Проект на Указания за планиране, изпълнение и отчитане на индикатора за продукт  „Население, ползващо подобрените социални услуги” по ПО 1 на ОПРР 2014-2020
13.04.2017 Проект на Указания за планиране, изпълнение и отчитане на индикатора за продукт „Население, ползващо подобрените социални услуги” по ПО 1 на ОПРР 2014-2020
Срокът за предложения и коментари по проекта е 24.04.2017 г. (включително)
Одобрено е последното проектно предложение по процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България“ по ОПРР 2014-2020
11.04.2017 Одобрено е последното проектно предложение по процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България“ по ОПРР 2014-2020
На 10.04.2017 г. беше одобрено проектното предложение на Медицински университет – София
Успешно приключи ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 с изпращане на Окончателния доклад за изпълнение към Европейската комисия
06.04.2017 Успешно приключи ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 с изпращане на Окончателния доклад за изпълнение към Европейската комисия
Сертифицирани са разходи в размер на 95,48 % от бюджета на програмата
Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“
28.03.2017 Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“
УО на ОПРР публикува за повторно обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за БФП BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“
"Фонд мениджърът за финансови инструменти в България" ЕАД публикува индикативна техническа спецификация за избор на финансови посредници по ОПРР 2014-2020
22.03.2017 "Фонд мениджърът за финансови инструменти в България" ЕАД публикува индикативна техническа спецификация за избор на финансови посредници по ОПРР 2014-2020
Индикативната техническа спецификация е публикувана на сайта на ФМФИБ
Указания във връзка с осъществяване на плащания към конкретни бенефициенти  по Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
21.03.2017 Указания във връзка с осъществяване на плащания към конкретни бенефициенти по Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Указанията са публикувани в рубриката „Изпълнение на договори“/ „Важно“ на интернет страницата на УО на ОПРР
Подадено проектно предложение на Медицински университет – София по Оперативна програма "Региони в растеж"(ОПРР) 2014-2020
17.03.2017 Подадено проектно предложение на Медицински университет – София по Оперативна програма "Региони в растеж"(ОПРР) 2014-2020
Проектното предложение е по процедура „Подкрепа за висшите училища в Република България“ по Приоритетна ос 3 на ОПРР 2014 -2020
Съобщение относно начина на комуникация при проверка на процедурите по оценка по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020
10.03.2017 Съобщение относно начина на комуникация при проверка на процедурите по оценка по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020
Информация относно реда и начина на комуникация при проверка на процедурите по оценка по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
Процедура за кандидатстване по приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020
08.03.2017 Процедура за кандидатстване по приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020
До бенефициентите и заинтересованите страни по приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г.
Предишни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |