Архив новини
Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“
28.03.2017 Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“
УО на ОПРР публикува за повторно обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за БФП BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“
"Фонд мениджърът за финансови инструменти в България" ЕАД публикува индикативна техническа спецификация за избор на финансови посредници по ОПРР 2014-2020
22.03.2017 "Фонд мениджърът за финансови инструменти в България" ЕАД публикува индикативна техническа спецификация за избор на финансови посредници по ОПРР 2014-2020
Индикативната техническа спецификация е публикувана на сайта на ФМФИБ
Указания във връзка с осъществяване на плащания към конкретни бенефициенти  по Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
21.03.2017 Указания във връзка с осъществяване на плащания към конкретни бенефициенти по Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Указанията са публикувани в рубриката „Изпълнение на договори“/ „Важно“ на интернет страницата на УО на ОПРР
Подадено проектно предложение на Медицински университет – София по Оперативна програма "Региони в растеж"(ОПРР) 2014-2020
17.03.2017 Подадено проектно предложение на Медицински университет – София по Оперативна програма "Региони в растеж"(ОПРР) 2014-2020
Проектното предложение е по процедура „Подкрепа за висшите училища в Република България“ по Приоритетна ос 3 на ОПРР 2014 -2020
Съобщение относно начина на комуникация при проверка на процедурите по оценка по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020
10.03.2017 Съобщение относно начина на комуникация при проверка на процедурите по оценка по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020
Информация относно реда и начина на комуникация при проверка на процедурите по оценка по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
Процедура за кандидатстване по приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020
08.03.2017 Процедура за кандидатстване по приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020
До бенефициентите и заинтересованите страни по приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г.
Публикувани са разяснения по прилагане на разпоредбите на чл. 9 и чл. 10 от ПМС № 189 от 28 юли 2016 г.
06.03.2017 Публикувани са разяснения по прилагане на разпоредбите на чл. 9 и чл. 10 от ПМС № 189 от 28 юли 2016 г.
Информацията е във връзка с писмо от дирекция „ЦКЗ“ в Администрацията на Министерски съвет
Публикувана е Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2017 г.
28.02.2017 Публикувана е Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2017 г.
Изменението е от месец февруари 2017 г.
Прессъобщение относно проектни предложения за образователна инфраструктура по процедура „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“
20.02.2017 Прессъобщение относно проектни предложения за образователна инфраструктура по процедура „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“
Информация относно одобрени от Междинните звена проектни предложения по инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“ по процедура „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“
Регистрирани нередности и наложени финансови корекции към 14.02.2017 г.
16.02.2017 Регистрирани нередности и наложени финансови корекции към 14.02.2017 г.
Представяне на актуална информация относно Регистрирани нередности и наложени финансови корекции по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
Предишни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |