Архив новини
Малко над 129 млн. лева е ресурсът за договаряне по новата Приоритетна ос 9 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г.
14.01.2021 Малко над 129 млн. лева е ресурсът за договаряне по новата Приоритетна ос 9 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г.
Изменението на ОПРР 2014-2020 г. и новата ПО 9 бяха представени по време на 18-то заседание на КН на ОПРР, проведено онлайн на 14.01.2021 г.
Изменение на Насоки за кандидатстване по BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“
30.12.2020 Изменение на Насоки за кандидатстване по BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“
Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“
Публикуван е проект на изменени Насоки за кандидатстване по процедура „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“
11.12.2020 Публикуван е проект на изменени Насоки за кандидатстване по процедура „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“
Проектът на изменени Насоки е публикуван в меню „ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“, подменю „Актуални процедури“
Обществено обсъждане на проект на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2021 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
04.12.2020 Обществено обсъждане на проект на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2021 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
Предложения и коментари можете да изпращате в срок до 10.12.2020 г., 17.30 ч.
Годишното информационно събитие на ОПРР 2014-2020 г. се проведе виртуално на 3 декември 2020 г.
02.12.2020 Годишното информационно събитие на ОПРР 2014-2020 г. се проведе виртуално на 3 декември 2020 г.
Видеофилмът за ОПРР може да се гледа в Youtube канала на ОПРР и на сайта на МРРБ
Втора покана за участие в избора на представители на икономическия сектор и НПО за включване в състава на РСР в четири от регионите на страната
12.10.2020 Втора покана за участие в избора на представители на икономическия сектор и НПО за включване в състава на РСР в четири от регионите на страната
Поканите могат да бъдат намерени в меню "Програмиране и оценка"/ „Планиране и програмиране 2021-2027“ на сайта и на страницата на МРРБ
На 25 септември 2020 г. УО на ОПРР 2014-2020 г. проведе онлайн обучение
28.09.2020 На 25 септември 2020 г. УО на ОПРР 2014-2020 г. проведе онлайн обучение
Управляващият орган проведе обучение с представителите на Междинните звена по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”
УО НА ОПРР УВЕЛИЧАВА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА БИЗНЕСА В ОТГОВОР НА КРИЗАТА С COVID-19
14.09.2020 УО НА ОПРР УВЕЛИЧАВА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА БИЗНЕСА В ОТГОВОР НА КРИЗАТА С COVID-19
УО на ОПРР и фонд мениджъра оптимизират обхвата на финансовите инструменти по програмата
Втори работен проект на новата програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.
10.09.2020 Втори работен проект на новата програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.
одобрен от Тематичната работна група на 09 септември 2020 г.
Покана за участие в избора на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да бъдат включени в състава на РСР на регионите за планиране от ниво 2
18.08.2020 Покана за участие в избора на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да бъдат включени в състава на РСР на регионите за планиране от ниво 2
МРРБ стартира процедура за избор
Предишни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |