Архив новини
Публично  обсъждане на  проект за изменение на процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България ”
06.01.2020 Публично обсъждане на проект за изменение на процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България ”
до 17:30 ч. на 16.01.2020 г. (включително)
Публикуван е проект на изменение на Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2020 г.
11.12.2019 Публикуван е проект на изменение на Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2020 г.
Коментари и предложения по проекта на изменение на ИГРП могат да бъдат представени в срок до 31 декември 2019 г.
Публикуванa e Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2020 г.
02.12.2019 Публикуванa e Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2020 г.
ИГРП за 2020 година
Промяна на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. ще бъде представена за обсъждане и одобрение по време на 15-то заседание на КН на ОПРР
26.11.2019 Промяна на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. ще бъде представена за обсъждане и одобрение по време на 15-то заседание на КН на ОПРР
Заседанието ще се проведе на 27.11.2019 г. от 9,30 ч. в резиденция „Бояна“
Публично обсъждане на изм. на Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”
22.11.2019 Публично обсъждане на изм. на Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”
Предложения и коментари се приемат до 17:30 ч. на 06.12.2019 г.
ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 разширява възможностите за саниране на многофамилни жилищни сгради в по-малките населени места
15.11.2019 ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 разширява възможностите за саниране на многофамилни жилищни сгради в по-малките населени места
ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 разширява възможностите за саниране на многофамилни жилищни сгради в по-малките населени места. Отпада ограничението за финансиране само на сгради с до 35 самостоятелни обекта
Публикувана е ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие"
08.11.2019 Публикувана е ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие"
с актуална информация към 08.11.2019 год.
Актуална информация за подадени проектни предложения по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“
29.10.2019 Актуална информация за подадени проектни предложения по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“
Информацията е актуална към 29.10.2019 г.
С атрактивен 3D mapping МРРБ показва как променя България
23.10.2019 С атрактивен 3D mapping МРРБ показва как променя България
С атрактивен 3D mapping в центъра на София Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще покаже как променя населените места в страната с европейското финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Нов подход за прилагане на електронен документооборот на Управляващия орган на ОПРР
22.10.2019 Нов подход за прилагане на електронен документооборот на Управляващия орган на ОПРР
Прилагане на електронен документооборот по отношение на входящата и изходяща кореспонденция на Управляващия орган чрез деловодна система АКСТЪР и ИСУН 2020
Предишни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |