Архив новини
Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“
28.04.2021 Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“
по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Обществено  обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията”
16.04.2021 Обществено обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията”
Срокът за предложения и коментари е до 17,30 ч. на 26.04.2021 г. (включително)
Публикувани са заповеди за определяне на Ръководител на Управляващия орган на ОПРР и Национален координатор на Фонд „Солидарност“ на ЕС за България
15.04.2021 Публикувани са заповеди за определяне на Ръководител на Управляващия орган на ОПРР и Национален координатор на Фонд „Солидарност“ на ЕС за България
Промяната трябва да бъде взета предвид при кореспонденцията с УО на ОПРР
Публикувани са заповеди за определяне на Ръководител на Управляващия орган на ОПРР и Национален координатор на Фонд „Солидарност“ на ЕС за България
15.04.2021 Публикувани са заповеди за определяне на Ръководител на Управляващия орган на ОПРР и Национален координатор на Фонд „Солидарност“ на ЕС за България
Промяната трябва да бъде взета предвид при кореспонденцията с УО на ОПРР
Публикувани са заповеди за определяне на Ръководител на Управляващия орган на ОПРР и Национален координатор на Фонд „Солидарност“ на ЕС за България
15.04.2021 Публикувани са заповеди за определяне на Ръководител на Управляващия орган на ОПРР и Национален координатор на Фонд „Солидарност“ на ЕС за България
Промяната трябва да бъде взета предвид при кореспонденцията с УО на ОПРР
Малко над 129 млн. лева е ресурсът за договаряне по новата Приоритетна ос 9 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г.
14.01.2021 Малко над 129 млн. лева е ресурсът за договаряне по новата Приоритетна ос 9 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г.
Изменението на ОПРР 2014-2020 г. и новата ПО 9 бяха представени по време на 18-то заседание на КН на ОПРР, проведено онлайн на 14.01.2021 г.
Изменение на Насоки за кандидатстване по BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“
30.12.2020 Изменение на Насоки за кандидатстване по BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“
Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“
Публикуван е проект на изменени Насоки за кандидатстване по процедура „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“
11.12.2020 Публикуван е проект на изменени Насоки за кандидатстване по процедура „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“
Проектът на изменени Насоки е публикуван в меню „ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“, подменю „Актуални процедури“
Обществено обсъждане на проект на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2021 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
04.12.2020 Обществено обсъждане на проект на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2021 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
Предложения и коментари можете да изпращате в срок до 10.12.2020 г., 17.30 ч.
Годишното информационно събитие на ОПРР 2014-2020 г. се проведе виртуално на 3 декември 2020 г.
02.12.2020 Годишното информационно събитие на ОПРР 2014-2020 г. се проведе виртуално на 3 декември 2020 г.
Видеофилмът за ОПРР може да се гледа в Youtube канала на ОПРР и на сайта на МРРБ
Предишни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |