Архив новини
Одобрено е първото проектно предложение по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“
21.07.2016 Одобрено е първото проектно предложение по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“
Проектът е на община Габрово и е насочен към подобряване на облика на града чрез реализиране на ефективни инвестиции за повишаване качеството на живот и подобряването на екологичната среда.
Публикувани са Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014- 2020 г.
15.07.2016 Публикувани са Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014- 2020 г.
Публикуваните указания са предназначени за бенефициенти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г.
Публикувани са проекти на Общи и Специални условия на договори за предоставяне на БФП по ОПРР 2014-2020
13.07.2016 Публикувани са проекти на Общи и Специални условия на договори за предоставяне на БФП по ОПРР 2014-2020
Срокът за представяне на коментари и предложения е 20.07.2016 г. (сряда), включително
Публикувана е Инструкция за бенефициентите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.за отчитане на договорите за БФП в ИСУН 2020
29.06.2016 Публикувана е Инструкция за бенефициентите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.за отчитане на договорите за БФП в ИСУН 2020
Инструкцията е публикувана в рубрика „Изпълнение на договори“/ "Указания за изпълнение на договори"
Одобрено е първото проектно предложение за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. на малка община в периферните райони
14.06.2016 Одобрено е първото проектно предложение за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. на малка община в периферните райони
Малко над 290 хиляди лева получава община Златоград за подобряване на енергийната ефективност на административна сграда в града
Изменени са Насоките за кандидатстване и приложенията към тях по процедура BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“
02.06.2016 Изменени са Насоките за кандидатстване и приложенията към тях по процедура BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“
Измененията касаят инв. приоритет „Интегриран градски транспорт“ и включване на голям проект по смисъла на член 100 от Регл.(ЕС)1303/2013
Одобрени са всички 39 Инвестиционни програми по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020
31.05.2016 Одобрени са всички 39 Инвестиционни програми по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020
Управляващият орган одобри всички 39 Инвестиционни програми по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”
Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ получи акредитация за Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
25.05.2016 Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ получи акредитация за Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
С Решение на Министерски съвет от 25.05.2016 г. Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ към МРРБ окончателно е определена за УО на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Одобрена е Инвестиционната програма на oбщина Варна по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г.
20.05.2016 Одобрена е Инвестиционната програма на oбщина Варна по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г.
Общата стойност на планираните инвестиции е малко над 85,6 млн.лева
Одобрен е още един проект по процедура BG16RFOP001-7.001  „Регионални пътища“ с конкретен бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“
16.05.2016 Одобрен е още един проект по процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“ с конкретен бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“
Това е 15-то проектно предложение, одобрено по процедурата за БФП, до момента
Предишни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |