Архив новини
Подадено проектно предложение на Медицински университет – София по Оперативна програма "Региони в растеж"(ОПРР) 2014-2020
17.03.2017 Подадено проектно предложение на Медицински университет – София по Оперативна програма "Региони в растеж"(ОПРР) 2014-2020
Проектното предложение е по процедура „Подкрепа за висшите училища в Република България“ по Приоритетна ос 3 на ОПРР 2014 -2020
Съобщение относно начина на комуникация при проверка на процедурите по оценка по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020
10.03.2017 Съобщение относно начина на комуникация при проверка на процедурите по оценка по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020
Информация относно реда и начина на комуникация при проверка на процедурите по оценка по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
Процедура за кандидатстване по приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020
08.03.2017 Процедура за кандидатстване по приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020
До бенефициентите и заинтересованите страни по приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г.
Публикувани са разяснения по прилагане на разпоредбите на чл. 9 и чл. 10 от ПМС № 189 от 28 юли 2016 г.
06.03.2017 Публикувани са разяснения по прилагане на разпоредбите на чл. 9 и чл. 10 от ПМС № 189 от 28 юли 2016 г.
Информацията е във връзка с писмо от дирекция „ЦКЗ“ в Администрацията на Министерски съвет
Публикувана е Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2017 г.
28.02.2017 Публикувана е Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2017 г.
Изменението е от месец февруари 2017 г.
Прессъобщение относно проектни предложения за образователна инфраструктура по процедура „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“
20.02.2017 Прессъобщение относно проектни предложения за образователна инфраструктура по процедура „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“
Информация относно одобрени от Междинните звена проектни предложения по инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“ по процедура „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“
Регистрирани нередности и наложени финансови корекции към 14.02.2017 г.
16.02.2017 Регистрирани нередности и наложени финансови корекции към 14.02.2017 г.
Представяне на актуална информация относно Регистрирани нередности и наложени финансови корекции по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
Публикуван е проект на Детайлни правила за предоставяне на съвместна подкрепа чрез финансови инструменти в комбинация с БФП по ОПРР 2014-2020 г.
19.01.2017 Публикуван е проект на Детайлни правила за предоставяне на съвместна подкрепа чрез финансови инструменти в комбинация с БФП по ОПРР 2014-2020 г.
Срокът за предложения и коментари е 30.01.2017 г. (включително)
Предстоящи събития на Мрежата за градско развитие през м. януари и февруари 2017 г.
16.01.2017 Предстоящи събития на Мрежата за градско развитие през м. януари и февруари 2017 г.
Информация за предстоящи събития на Мрежата за градско развитие, насочена към 39-те града за подкрепа по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020
УО на ОПРР, публикува отговори на постъпили въпроси във връзка с изпълнението на договори за БФП по ОПРР 2014-2020 г.
06.01.2017 УО на ОПРР, публикува отговори на постъпили въпроси във връзка с изпълнението на договори за БФП по ОПРР 2014-2020 г.
получени до 23 декември 2016 г.
Предишни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |