Архив новини
Важно!!! Публикувано е изменение на Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2017 г.
04.05.2017 Важно!!! Публикувано е изменение на Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2017 г.
Изменението на Индикативната Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2017 г. е в сила от месец април 2017 г.
УО на ОПРР 2014-2020 обяви процедура за кандидатстване по ПО 5 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“
03.05.2017 УО на ОПРР 2014-2020 обяви процедура за кандидатстване по ПО 5 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“
Пакетът с документи за кандидатстване е публикуван в рубрика "Актуални схеми"
Комитетът за наблюдение на ОПРР 2014 – 2020 г. одобри изменение на Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие"
28.04.2017 Комитетът за наблюдение на ОПРР 2014 – 2020 г. одобри изменение на Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие"
Одобрените промени в ОПРР 2014 – 2020 ще отговорят на големия интерес на общините за подобряване на образователната инфраструктура
Проект на Указания за планиране, изпълнение и отчитане на индикатора за продукт  „Население, ползващо подобрените социални услуги” по ПО 1 на ОПРР 2014-2020
13.04.2017 Проект на Указания за планиране, изпълнение и отчитане на индикатора за продукт „Население, ползващо подобрените социални услуги” по ПО 1 на ОПРР 2014-2020
Срокът за предложения и коментари по проекта е 24.04.2017 г. (включително)
Одобрено е последното проектно предложение по процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България“ по ОПРР 2014-2020
11.04.2017 Одобрено е последното проектно предложение по процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България“ по ОПРР 2014-2020
На 10.04.2017 г. беше одобрено проектното предложение на Медицински университет – София
Успешно приключи ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 с изпращане на Окончателния доклад за изпълнение към Европейската комисия
06.04.2017 Успешно приключи ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 с изпращане на Окончателния доклад за изпълнение към Европейската комисия
Сертифицирани са разходи в размер на 95,48 % от бюджета на програмата
Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“
28.03.2017 Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“
УО на ОПРР публикува за повторно обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за БФП BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“
"Фонд мениджърът за финансови инструменти в България" ЕАД публикува индикативна техническа спецификация за избор на финансови посредници по ОПРР 2014-2020
22.03.2017 "Фонд мениджърът за финансови инструменти в България" ЕАД публикува индикативна техническа спецификация за избор на финансови посредници по ОПРР 2014-2020
Индикативната техническа спецификация е публикувана на сайта на ФМФИБ
Указания във връзка с осъществяване на плащания към конкретни бенефициенти  по Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
21.03.2017 Указания във връзка с осъществяване на плащания към конкретни бенефициенти по Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Указанията са публикувани в рубриката „Изпълнение на договори“/ „Важно“ на интернет страницата на УО на ОПРР
Управляващият орган на ОПРР публикува насоки на Министерство на финансите (МФ) за прилагане на разпоредбата на чл.84, ал.3 от ЗДБРБ за 2017 г.
20.03.2017 Управляващият орган на ОПРР публикува насоки на Министерство на финансите (МФ) за прилагане на разпоредбата на чл.84, ал.3 от ЗДБРБ за 2017 г.
Насоките на МФ са публикувани в рубриката „Изпълнение на договори“/ „Указания за изпълнение на договори“ на интернет страницата на УО на ОПРР
Предишни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |