Архив новини
Публикувани са Указания за бенефициенти по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г.
14.09.2018 Публикувани са Указания за бенефициенти по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г.
за най-често допускани пропуски и грешки при подготовка на проектни предложения
Публикувани са актуализирани Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г.
07.09.2018 Публикувани са актуализирани Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г.
относно отчитане на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в ИСУН 2020
Министерство на регионалното развитие и благоустройството получи предварителен доклад за затваряне на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013!
31.08.2018 Министерство на регионалното развитие и благоустройството получи предварителен доклад за затваряне на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013!
В периода 2007-2013г. при изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие“ България имаше достъп до финансиране в размер на 3 131 821 211,89 лв.(1 601 274 759 евро)
Получени са 51 броя проектни предложения по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони - 2“
29.08.2018 Получени са 51 броя проектни предложения по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони - 2“
Крайният срок за прием беше 27.08.2018 г. в 19:00 ч.
Удължава се срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”
22.08.2018 Удължава се срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”
Новият срок за подаване на проектното предложение е 01.10.2018 г.
Започна регистрацията на участниците в Седмия годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион
06.08.2018 Започна регистрацията на участниците в Седмия годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион
Вече са регистрирани първите участници
Публикуван е проект на Указания за осигуряване на съответствие на проектите за социални жилища с приложимия режим по държавна помощ
27.07.2018 Публикуван е проект на Указания за осигуряване на съответствие на проектите за социални жилища с приложимия режим по държавна помощ
и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес
УО на ОПРР 2014-2020 изпрати за нотификация към Европейската комисия проект „Интегриран столичен градски транспорт - фаза II“
12.07.2018 УО на ОПРР 2014-2020 изпрати за нотификация към Европейската комисия проект „Интегриран столичен градски транспорт - фаза II“
на Столична община
Важна информация за бенефициентите по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002
09.07.2018 Важна информация за бенефициентите по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002
„Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”
Регистрирани нередности и наложени финансови корекции към 05 юли 2018 г.
05.07.2018 Регистрирани нередности и наложени финансови корекции към 05 юли 2018 г.
Представяне на актуална информация относно Регистрирани нередности и наложени финансови корекции по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |