Новини
Покана към ЮЛНЦ за участие като наблюдатели с право на съвещателен глас в КН на Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г.
04.11.2022 Покана към ЮЛНЦ за участие като наблюдатели с право на съвещателен глас в КН на Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г.

Управляващият орган на Програма „Развитие на регионите“ за програмен период 2021 - 2027 г. (главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" в Министерство на регионалното развитие и благоустройството) открива процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел, чиито представители да участват като наблюдатели с право на съвещателен глас в състава на Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027.

Комитетът за наблюдение на програмата следи за ефективното и качественото й изпълнение, като разглежда и одобрява критериите за избор на операции за финансиране, следи напредъка при изпълнението на  програмата и при постигането на целите и целевите стойности, разглежда и одобрява предложения за изменения в програмата, годишните и окончателния доклади и др.

Отправя се покана към следните групи юридически лица с нестопанска цел:

  • Организации, работещи в сферата на защита на основните права, равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;
  • Организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;
  • Организации, работещи в сферата на опазване на околната среда;
  • Организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата;
  • Организации , работещи в сферата на устойчивото развитие;
  • Организации, работещи в сферата на културното наследство;
  • Организации, работещи в сферата на общественото здраве;
  • Организации, работещи в сферата на стратегическото и пространствено планиране;
  • Организации, работещи в сферата на регионалното, териториалното или градското развитие.

В срок до 25 ноември 2022 г., 17:30 часа, всяко заинтересовано ЮЛНЦ от посочените по-горе групи може да подаде писмено заявление за участие в избора до Главния директор на главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“, на адрес: гр. София, бул. Цар Борис III“ № 215, главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“, МРРБ, и/или на електронна поща oprd@mrrb.government.bg;

Детайлната покана, както и необходимите документи за попълване, са публикувани по-долу:

Обратно към списъка с Новини