Новини
Одобрена е Интегрираната териториална стратегия за развитие (ИТСР) и на Североизточния регион за планиране (СИР) за периода 2021-2027 г.
23.09.2022 Одобрена е Интегрираната териториална стратегия за развитие (ИТСР) и на Североизточния регион за планиране (СИР) за периода 2021-2027 г.
      „С одобрението на стратегическия документ приключва един дълъг процес на подготовка за интегрираното териториално развитие на Североизточния регион за планиране (СИР) за периода 2021-2027 г.“, обясни по време на заседанието на РСР на СИР, г-жа Десислава Георгиева, заместник–министър на регионалното развитие и благоустройство и Ръководител на УО на ОПРР 2014-2020 г. Заместник-министърът допълни, че „Интегрираната териториална стратегия за развитие (ИТСР) на СИР е изготвена при широко участие на заинтересованите страни от региона. Вярваме, че заедно постигнахме един балансиран документ с фокус върху основните приоритети, по които ще се работи в програмния период 2021-2027 г. Стратегията  създава условия за  генериране на всички важни за региона идеи и проектни предложения и за комбинирано финансиране от европейски програми, публичен и частен капитал“.
На проведеното онлайн заседание на РСР, председателствано от г-н Тодор Балабанов – председател на Общинския съвет на община Варна, членовете на РСР обсъдиха и приеха единодушно проекта на ИТСР на Североизточния регион, което е една от стъпките по финализиране на процедурата по стратегическа подготовка на новия програмен период. 
Разгледаният и одобрен документ дефинира три стратегически приоритета за развитие на региона – „Повишаване на динамичността на региона в глобален мащаб“, „Постигане на равен достъп до качествено образование, здравеопазване и социални услуги. Социално включване“ и „Териториално развитие и сближаване и осигуряване на устойчива околна среда“, а заложените като инструмент за изпълнение на приоритетите дейности и мерки в ИТСР ще спомогнат за фокусиране на усилията за социално-икономическо и екологично развитие на Североизточен регион като интегрирана териториална общност. 
Финалната стъпка за одобрение на проектите на ИТСР е внасянето им за разглеждане и одобрение от страна на Министерски съвет.

Обратно към списъка с Новини