Архив новини
Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по НПВУ за обществено обсъждане
05.08.2022 Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по НПВУ за обществено обсъждане

В изпълнение на чл. 5, ал. 2 от Постановление № 114 от 8 юни 2022 г. на МС за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост, Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ (ГД СППРР) публикува проект на Насоки за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ за обществено обсъждане.

Проектът на Насоки за кандидатстване и пакетът с документи към него са публикувани на интернет страницата на ОПРР:

http://bgregio.eu/shemi/174/publikuvan-e-proekt-na-nasoki-za-kandidatstvane-po-npvu-za-obshtestveno-obsazhdane.aspx,

както и на информационната система за МВУ:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/InfoPublicDiscussion/7656ebb9-a693-4b93-9175-6318308782a5

Коментари и предложения по проекта на Насоки и пакета документи към тях могат да бъдат изпращани до ГД СППРР на електронна поща: oprd@mrrb.government.bg, както и по официален път в срок до 12.08.2022 г.
Обратно към списъка с Новини