Новини
29.11.2021 Информация за проект на Индикативната годишна работна програма за 2022 г. на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Съгласно разпоредбите на Постановление № 162 на Министерския съвет от 05.07.2016г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г., Управляващият органа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. следва ежегодно да публикува проект на Индикативна годишна работна програма за следващата календарна година.
В тази връзка, Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. (ОПРР) информира, че в рамките на 2022 г. не се планира обявяването на нови процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ или удължаване на срока за кандидатстване по текущи процедури от преходен период по ОПРР 2014-2020 г., поради което проект на Индикативна годишна работна програма за 2022 г. не е изготвен и публикуван за коментари. 
Съгласно разпоредбите на Постановление № 162 на Министерския съвет от 05.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г., Управляващият органа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. следва ежегодно да публикува проект на Индикативна годишна работна програма за следващата календарна година.

В тази връзка, Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. (ОПРР), информира, че в рамките на 2022 г. не се планира обявяването на нови процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ или удължаване на срока за кандидатстване по текущи процедури от преходен период по ОПРР 2014-2020 г., поради което проект на Индикативна годишна работна програма за 2022 г. не е изготвен и публикуван за коментари. 


Обратно към списъка с Новини