Архив новини
30.07.2021 Публикувано е второ изменение на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2021 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014 – 2020 г. публикува второ изменение на Индикативна годишна работна програма за 2021 г. от месец юли.
Изменението на ИГРП за 2021 г. касае процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по Приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“ с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването и е свързано с определяне на нов краен срок за подаване на проектни предложения по процедурата от месец юли 2021 г. на месец октомври 2021 г.
ИГРП за 2021 г. е публикувана на интернет-сайта на програмата, в меню „ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“, подменю „Индикативни програми 2014-2020“ и на Единния информационен портал – www.eufunds.bg
Обратно към списъка с Новини