Новини
23.07.2021 Изменени са Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията”
Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“, чрез които се изменя срока за кандидатстване по процедурата – от 29 юли 2021 г. на 29 октомври 2021 г.
Изменените Насоки за кандидатстване са публикувани на интернет сайта на програмата www.bgregio.eu, в меню „Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020“, „Актуални процедури“, процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията” и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове – www.eufunds.bg.
Обратно към списъка с Новини