Новини
26.05.2021 Заместник-министърът на МРРБ, г-жа Валентина Върбева, е определена за Ръководител на Управляващия орган на ОПРР
Със Заповед № РД-02-14-470/ 26.05.2021 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство, г-жа Виолета Комитова, за Ръководител на Управляващия орган (РУО) на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. и на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. е определена г -жа Валентина Върбева – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройство.

Г-жа Върбева ще организира и ръководи дейността на Управляващия орган на ОПРР и ще отговаря за всички административни процеси, свързани с изпълнението и напредъка на двете оперативни програми. Заместник-министърът на МРРБ ще представлява МРРБ при сключване на административни договори и допълнителни споразумения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г.

От днес, 26.05.2021 г., бенефициентите и партньорите на УО на ОПРР е необходимо да адресират кореспонденцията си съобразно променената и актуална Заповед за определяне на РУО на ОПРР.
Обратно към списъка с Новини