Новини
23.03.2021 Изменение на Решение РД-02-36-1134/31.07.2020 г. за предоставяне на БФП по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“
Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 измени Решение РД-02-36-1134/31.07.2020 г. за предоставяне на БФП по процедура BG16RFOP001-2.003 "Енергийна ефективност в периферните райони-3", с което се изменя точка 2 на Решението, а именно „Списък с резервните проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране”. Промяната е свързана с добавяне на проектно предложение  BG16RFOP001-2.003-0053 на Община Златоград под № 17 в точка 2 на Решението, както и в промяна на  общия брой на резервните проектни предложения по процедурата, подредени по реда на тяхното класиране, от 28 на 29.
Решение РД-02-36-430/22.03.2021 г. за изменение на Решение РД-02-36-1134/31.07.2020 г. е публикувано на интернет страницата на програмата www.bgregio.eu, в меню Начало > ОП "Регионално развитие" 2014-2020 > Неактуални схеми > Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“.
Обратно към списъка с Новини