Архив новини
11.02.2021 Публикувано e първо Изменение на Индикативната годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2021 г.
Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014 – 2020 г. публикува първо изменение на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2021 г. от месец февруари 2021 г..

Изменението на ИГРП за 2021 г. касае процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по Приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“, конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването, бюджет - 129 271 260 лв. 

Промяната е свързана с определяне на нова дата за обявяване на процедурата – от месец февруари 2021 г. на месец април 2021 г., и определяне на нов краен срок за подаване на проектни предложения. Крайният срок се променя от месец май 2021 г. на месец юли 2021 г. 

Първото изменение на ИГРП за 2021 г. е публикувана на интернет-сайта на програмата, в меню „ОП „Региони в растеж“ 2014-2020”, подменю „Индикативни програми 2014-2020и на Единния информационен портал – www.eufunds.bg


Обратно към списъка с Новини