Архив новини
12.02.2021 Тематичната работна група одобри третия проект на „Програма за развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г.
Одобрен е третият (актуализиран) проект на новата "Програма за развитие на регионите"(ПРР) за периода 2021-2027 г., който е изпратен за консултации с ЕК на 26.01.2021 г. Под председателството на зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР, г-жа Деница Николова на 20-ти януари 2021 г., се проведе онлайн заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на програмата, която подкрепи третия проект на програмата.

"Програмата за развитие на регионите" ще разполага с ресурс в размер на над 6,83 млрд. лв., от които 3 048 884 712 лв. средства от Европейския фонд за регионално развитие, 2 303 967 740 лв. от Фонда за справедлив преход (ФСП) и 1 477 944 242 лв. национално съфинансиране.

Тези средства са разпределени между три основни приоритета - за интегрирано градско развитие, за интегрирано териториално развитие на регионите за планиране на ниво 2 и приоритет за справедлив енергиен преход, към който са разпределени средствата от Фонда за справедлив преход. Предвиден е и приоритет за техническа помощ, за да се улесни и обезпечи прилагането на новия териториален подход, който е в основата на изпълнението на програмата и цели постигането на по-добър инвестиционен фокус, по-ефективни и ефикасни интервенции и засилен междусекторен диалог между различни заинтересовани страни. Интегрираният териториален подход представлява подходът на тясна координация на различните публични политики на базата на местните специфики.

Приоритетът за Градско развитие е насочен към териториите на десетте големи градски общини в България (Столична община, Пловдив, Русе, Варна, Бургас, Плевен, Стара Загора, Велико Търново, Видин и Благоевград) и ще финансира интегрирани проекти с инфраструктурни мерки в изпълнение на Плановете за интегрирано развитие на общините (ПИРО).

Териториите на останалите градски общини попадат в обхвата на приоритета за Интегрирано териториално развитие на регионите за планиране на ниво 2, който ще финансира концепции за ИТИ в изпълнение на Интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите от ниво 2. Концепциите за ИТИ се състоят от взаимосвързани и допълващи се (интегрирани) проекти , насочени към територии с общи характеристики или потенциали за развитие, включващи най-подходящата комбинация от ресурси и мерки, които да бъдат използвани целенасочено за осъществяване на конкретна цел или приоритет. В зависимост от спецификата си проектите в концепциите могат да бъдат подкрепени както от новата ПРР, така и от останалите програми с Европейско финансиране. 

В рамките на тези два приоритета ще могат да бъдат финансирани инфраструктурни мерки в подкрепа на здравеопазването, социалните услуги, образованието, културата, туризма, спорта, пътищата, градския транспорт, енергийната ефективност, публичните пространства. Те, заедно с приоритета за техническа помощ, ще се финансират със средства от ЕФРР в размер на над 3,7 млрд. лв.

Отделно приоритетът за Справедлив енергиен преход е с бюджет от 3,1 млрд. лв. и е насочен към териториите, най-силно засегнати от прехода към неутрална по отношение на климата икономика, защото зависят от изкопаеми горива или въглеродно интензивни процеси. Подкрепата ще бъде свързана с насърчаване на прехода към дейности с ниски нива на въглеродни емисии и устойчиви спрямо изменението на климата. Нейното предназначение ще бъде също така да се осигури защита на гражданите и работниците, които са най-уязвими спрямо прехода, като им се предоставят възможности за достъп до програми за преквалификация, работни места в нови икономически сектори или енергийно ефективни жилища.

Третият проект на "Програма за развитие на регионите" за периода 2021-2027 г. можете да намерите ТУК


Одобрен е третият (актуализиран) проект на новата Програма за развитие на регионите за периода 2021-2027 г., който е изпратен за консултации с ЕК на 26.01.2021 г. Под председателството на зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова на 20-ти януари 2021 г. се проведе онлайн заседание на тематичната работна група за разработване на програмата, която подкрепи третия проект на програмата.
Програмата за развитие на регионите ще разполага с ресурс в размер на над 6,83 млрд. лв., от които 3 048 884 712 лв. средства от Европейския фонд за регионално развитие, 2 303 967 740 лв. от Фонда за справедлив преход (ФСП) и 1 477 944 242 лв. национално съфинансиране. Тези средства са разпределени между три основни приоритета - за интегрирано градско развитие, за интегрирано териториално развитие на регионите за планиране на ниво 2 и приоритет за справедлив енергиен преход, към който са разпределени средствата от Фонда за справедлив преход. Предвиден е и приоритет за техническа помощ, за да се улесни и обезпечи прилагането на новия териториален подход, който е в основата на изпълнението на програмата и цели постигането на по-добър инвестиционен фокус, по-ефективни и ефикасни интервенции и засилен междусекторен диалог между различни заинтересовани страни. Интегрираният териториален подход представлява подходът на тясна координация на различните публични политики на базата на местните специфики.
Приоритетът за градско развитие е насочен към териториите на десетте големи градски общини в България (Столична община, Пловдив, Русе, Варна, Бургас, Плевен, Стара Загора, Велико Търново, Видин и Благоевград) и ще финансира интегрирани проекти с инфраструктурни мерки в изпълнение на Плановете за интегрирано развитие на общините. Териториите на останалите градски общини попадат в обхвата на приоритета за интегрирано териториално развитие на регионите за планиране на ниво 2, който ще финансира концепции за ИТИ в изпълнение на Интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите от ниво 2. Концепциите за ИТИ се състоят от взаимосвързани и допълващи се (интегрирани) проекти , насочени към територии с общи характеристики или потенциали за развитие, включващи най-подходящата комбинация от ресурси и мерки, които да бъдат използвани целенасочено за осъществяване на конкретна цел или приоритет. В зависимост от спецификата си проектите в концепциите могат да бъдат подкрепени както от новата ПРР, така и от останалите програми с Европейско финансиране. 
В рамките на тези два приоритета ще могат да бъдат финансирани инфраструктурни мерки в подкрепа на здравеопазването, социалните услуги, образованието, културата, туризма, спорта, пътищата, градския транспорт, енергийната ефективност, публичните пространства. Те, заедно с приоритета за техническа помощ, ще се финансират със средства от ЕФРР в размер на над 3,7 млрд. лв.
Отделно приоритетът за справедлив енергиен преход е с бюджет от 3,1 млрд. лв. и е насочен към териториите, най-силно засегнати от прехода към неутрална по отношение на климата икономика, защото зависят от изкопаеми горива или въглеродно интензивни процеси. Подкрепата ще бъде свързана с насърчаване на прехода към дейности с ниски нива на въглеродни емисии и устойчиви спрямо изменението на климата. Нейното предназначение ще бъде също така да се осигури защита на гражданите и работниците, които са най-уязвими спрямо прехода, като им се предоставят възможности за достъп до програми за преквалификация, работни места в нови икономически сектори или енергийно ефективни жилища.

Обратно към списъка с Новини