Новини
31.12.2020 УО на ОПРР 2014-2020 г. публикува Процедурен наръчник за информация и комуникация, медиация и обществени консултации в рамките на РСР

  Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020 г. публикува Процедурен наръчник, определящ правилата и процедурите за провеждане на мерките за информация и комуникация, медиация и обществени консултации в рамките на Регионалните съвети за развитие (РСР) при запознаването на общността с интегрирания териториален подход за програмен период 2021-2027 г.
Целта на документа е да оказва методическа подкрепа и да дава основни указания за работата на Звената за медиация и Звената за публични консултации в експертния състав на РСР и координацията им от Управляващия орган на програмата.
По отношение на представителите на Областните информационни центрове в двете звена, координацията и методическото ръководство се осъществява чрез Централното координационно звено.

 

Обратно към списъка с Новини