Новини
22.12.2020 Изменени са Методическите насоки за разработване и прилагане на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020

Министърът на регионалното развитие и благоустройството утвърди Изменение на Методическите насоки за разработване и прилагане на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020.

Изменена е т. 5. „Финално отчитане на ИПГВР“. Крайният срок за представяне на финалните доклад-отчети за изпълнение на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие пред Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ е удължен до 31.03.2021г.

Обратно към списъка с Новини