Новини
01.10.2020 Проект на Индикативната годишна работна програма за 2021 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
Съгласно чл.26, ал. 1 на ПМС №162/12.07.2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г., Управляващият органа (УО) на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.  ежегодно следва да изготви и публикува проект на Индикативна Годишна работна програма (ИГРП) за следващата календарна година.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 26, ал.1 и ал. 3 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. (ОПРР) информира потенциалните бенефициенти на програмата, че в рамките на 2021 г. не планира обявяването на нови процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ или удължаване на срока за кандидатстване по текущи  процедури от предходен период по ОПРР. 

Предвид гореизложеното проект на ИГРП по ОПРР 2014- 2020 г. за 2021 г. няма да бъде изготвен и публикуван за коментари.
Обратно към списъка с Новини