Новини
28.09.2020 На 25 септември 2020 г. УО на ОПРР 2014-2020 г. проведе онлайн обучение
Онлайн обучение на Междинните звена за механизъма за комбинирана подкрепа на проекти за „Културна инфраструктура“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

На 25 септември 2020 г.  УО на ОПРР проведе дистанционно обучение с  представители на Междинните звена по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” чрез система за видеоконферентна връзка.

Обучението обхваща два панела с продължителност 2 часа, насочено към представяне на механизма и изискванията за финансиране на проекти по група дейности „Културна инфраструктура” по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, както и често допусканите пропуски и грешки при подаването и оценката на проектни предложения по процедурата.  
В рамките на онлайн обучението бяха обсъдени актуализираните през месец юни 2020 г. Детайлни правила за предоставяне на съвместна подкрепа чрез финансови инструменти в комбинация с безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г. (http://www.bgregio.eu/jessica/oprr--oprd--mrr.aspx), както и специфичните изисквания за проекти „Културна инфраструктура“, свързани с финансирането, режима на държавна помощ, основни документи за кандидатстване, както и критериите за оценка съгласно Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”.

Презентациите от събитието са публикуван на интернет-сайта на ОПРР, в меню: „Информационни дни и обучение“, под меню: ПРОВЕДЕНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ.

В обучението се  включиха общо 49 участници - представители на Междинните звена по ОПРР 2014-2020.
Обратно към списъка с Новини