Архив новини
18.08.2020 Покана за участие в избора на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да бъдат включени в състава на РСР на регионите за планиране от ниво 2
От Министерство на регионалното развитие и благоустройството

В изпълнение на чл. 32 от Правилника за прилагане на закона за регионално развитие, приет с Постановление № 183 от 4 август 2020 г. на Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) стартира процедира за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, юиито представители да бъдат включени в състава на регионалните съвети за развитие и кани за участие в избора следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.

 • организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията, равните възможности, социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;
 • екологични организации и организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата;
 • агенции за регионално развитие. 

Избраните представители от групата на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност ще участват в заседанията на регионалния съвет за развитие с право на съвещателен глас, в качеството им на наблюдатели. Те ще имат право на глас в процеса на подбор на проекти, които ще се реализират с европейско финансиране на територията на съответния регион за планиране от ниво 2.

В срок до 15 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност от посочените по-горе групи може да подаде писмено заявление за участие (по образеца съгласно Приложение 1) в деловодството на МРРБ, на вниманието на секретаря на регионалния съвет за развитие на съответния регион за планиране от ниво 2:

 • Северозападен регион за планиране: г-жа Боряна Войчева - Ненкова, гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики“ 69А, етаж 4.
 • Северен централен регион за планиране: г-жа Тамара Кулева, гр. Русе, пл. „Свобода“ 6, етаж 6.
 • Североизточен регион за планиране: г-жа Антонина Дончева, гр. Варна, ул. „Д-р Пискюлиев“ 3, Етаж 4.
 • Югозападен регион за планиране: г-жа Джени Узунова, София, Геопланпроект, бул. „Цар Борис III“ 215, етаж 8.
 • Югоизточен регион за планиране: г-н Николай Николов, гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ 120, етаж 5.
 • Южен централен регион за планиране: г-н Юлиян Моллов, гр. Пловдив, ул. „Богомил“ 31, етаж 4.https://www.mrrb.bg/

Към заявлението следва да се приложат следните документи, на хартиен носител или в електронен формат, достъпен в публични регистри на посочен уеб адрес:

 • решение на съответния окръжен съд за вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или друг документ, доказващ, че юридическото лице е регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност най-малко 2 години преди момента на подаване на заявление за участие в процедурата за избор;
 • документи, доказващи, че юридическото лице с нестопанска цел е действащо и активно осъществява целите си не по-малко от 2 години към момента на подаване на заявлението за участие в процедурата за избор – последните два годишни отчета за дейността на юридическото лице с нестопанска цел; последните две годишни данъчни декларации, подадени към Националната агенция за приходите (ако е приложимо); декларация за предприятия с приходи и разходи под 500 лв. и за предприятия без дейност, подадени в НСИ (ако е приложимо).
 • документи, доказващи, че ЮЛНЦ извършва общественополезна дейност на територията на съответния регион за планиране от ниво 2, за който се кандидатства.

Всяко заинтересовано юридическо лице с нестопанска цел може да подаде само едно заявление.

Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност от изброените по-горе групи, които са подали в срока на поканата заявление по образец и отговарят на посочените критерии, ще бъдат уведомени и ще бъдат поканени да излъчат общо за съответната група един основен член и до трима резервни членове за участие в състава на регионалния съвет за развитие.

Заявленията се подават в деловодството на МРРБ на адрес:
гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19

За повече информация натиснете тук.

Обратно към списъка с Новини