Архив новини
15.07.2020 Списък на проектни предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ-3”


Публикуван е списък на проектни предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура  BG16RFOP001-2.003  „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ-3”

Във връзка с приключване на етапа по оценка на Административно съответствие и допустимост (АСД) по процедура чрез подбор на проекти по процедура  BG16RFOP001-2.003  „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ-3”и на основание чл. 34, ал. 1 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, е изготвен списък на проектните предложения, които не отговарят на критериите за АСД и не се допускат до техническа и финансова оценка. В изпълнение на разпоредбите на ЗУСЕСИФ списъкът се визуализира и в публичния модул на ИСУН, раздел „Справки“, „Резултати от оценка“.

Кандидатите, чиито проектни предложения не са допуснати до техническа и финансова оценка, могат да подадат писмени възражения пред ръководителя на управляващия орган в едноседмичен срок от съобщаването. За дата на съобщаване се счита датата на изпращане на нотификацията от ИСУН на асоциираната електронна поща на кандидата, че в публичния модул, раздел „Справки“ е публикуван списък с резултатите от извършената проверка за административно съответствие и допустимост.

Управляващият орган уведомява всички заинтересовани, че започва оценката на техническо и финансово качество на проектните предложения, които отговарят на критериите за административно съответствие и допустимост.Обратно към списъка с Новини