Новини
01.07.2020 УО на ОПРР издава указания за идентифициране на проектни предложения за новия програмен период

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР) публикува документи, свързани с подготовката за изпълнение на новата Програма „Развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г. Изготвени са Общи указания за подготовка на инвестиции за градско развитие, както и Пакет документи за изпълнение на интегриран териториален подход за развитие на регионите за планиране от ниво 2.

Тези документи представят общата визия за изпълнение на приоритетите на новата Програма и следва да послужат на заинтересованите страни на местно ниво за стартиране на процеса на идентифициране на потенциални партньори и проектни идеи за новия програмен период, като се отчитат текущите промени в провеждането на регионалната политика и планиране за периодa след 2020 г.

Указанията за подготовка на инвестиции за градско развитие дават насоките за идентифициране на проекти за реализиране в рамките на градските общини/територии, обхванати от първия приоритет на бъдещата Програма за развитие на регионите. Акцентът е поставен върху инфраструктурните мерки с принос върху икономическото развитие, с оглед насърчаване на развитието на големите градски общини като центрове на растеж.

Общите указания за подготовка на проекти за подкрепа на интегрираното териториално развитие в регионите за планиране от ниво 2 представят концепцията за изпълнение на инструмента Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), който ще се реализира по втория основен приоритет на новата Програма за развитие на регионите. Ключовото изискване за финансирането на проекти е наличието на интегрирани мерки и дейности, изпълнявани в партньорства от заинтересованите страни на местно ниво. Указанията дават насоки относно съвместяването и комбинирането на мерки и дейности, финансирани от различни оперативни програми и финансови източници, с цел постигане на интегриран и синергичен ефект за територията.

Документите са публикувани на интернет страницата на Управляващия орган на ОПРР (http://bgregio.eu/) и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове (https://www.eufunds.bg/bg/oprd/term/517).

Първият проект на новата Програма за развитие на регионите 2021-2027 г. е публикуван на интернет страницата на УО на ОПРР (www.bgregio.eu), в раздел „Програмиране и оценка“, секция „Планиране и програмиране 2021-2027“.

 

Обратно към списъка с Новини