Архив новини
27.05.2020 Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.002 „Пътна безопасност”

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.002 „Пътна безопасност” по приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Изменението на Насоките за кандидатстване по процедурата се осъществява във връзка с обявеното извънредно положение, с решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България, за предпазване, ограничаване и преодоляване последиците от разпространението и заразата с вируса на COVID-19.

С настоящото изменение на Насоките за кандидатстване се изменя крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата - от от 8 юни 2020 г. на 8 юли 2020 г.

Предвиденият бюджет по процедурата е в размер на 2,092 млн. лв., с конкретен бенефициент Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и допустим партньор Агенция „Пътна Инфраструктура“.

Основната цел на процедурата е подобряване на безопасността на движението по пътищата от първи, втори и трети клас на републиканската пътна мрежа, посредством изграждане и внедряване на мерки и дейности за повишаване на пътната безопасност по пътищата, в т.ч. интелигентни транспортни системи и иновативни решения. Съоръженията ще бъдат разположени в критични точки, определени на база на допълнителни анализи за приоритизиране на обектите въз основа на данни за пътнотранспортните произшествия, данни за транспортното натоварване, специфични климатични условия и др.

Посочените мерки са насочени към намаляване на риска от настъпване на пътнотранспортни произшествия и по този начин допринасят за намаляване на пътнотранспортния травматизъм в страната.

Насоките за кандидатстване по процедурата и приложенията към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 6 от ЗУСЕСИФ.

Насоките за кандидатстване, заедно с приложенията към него, са публикувани на интернет страницата на програмата www.bgregio.eu, в меню „Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020“, „Актуални процедури“, процедура BG16RFOP001-7.002 „Пътна безопасност“ и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове  – www.eufunds.bg.

Обратно към списъка с Новини