Архив новини
11.05.2020 Допълнителни разяснения във връзка с получени запитвания относно Актуализираната към 27.04.2020 г. таблица 1 към НК по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”

Във връзка с получени запитвания относно Актуализирана таблица 1 към Насоки за кандидатстване по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, УО на ОПРР прави следните допълнителни разяснения:

На основание Решение за изпълнение на Европейската комисия C(2019) 6163 от 16.08.2019 г. резервът за изпълнение на Приоритетна ос 1 (ПО 1) в размер на 102 млн. лв. е преразпределен към други приоритетни оси, предвид че не са постигнати в цялост етапните цели на индикаторите в рамката за изпълнение по ПО 1 към края на 2018 г. В тази връзка, с оглед обезпечаване на сключените Инвестиционни програми (ИП) с бенефициентите-общини прогнозната сума, необходима за всички подадени до 31.12.2019 г проектни предложения, включително и предложения, които могат да бъдат подадени за културна инфраструктура до края на 2020 г., възлиза на до 60 млн. лв. над актуалния бюджет на ПО1 в оперативната програма.

За целите на постигане на рамката от индикатори към края на 2023г. на програмно ниво, УО на ОПРР осъществи преглед на сключените инвестиционни програми на общините, заложените резултати и индикатори в тях до края на програмния период. В рамката за изпълнение на индикаторите по ПО 1 са заложени целеви стойности за всички групи индикатори в т. число за културна инфраструктура – проектните предложения по която следва да бъдат подадени до края на 2020 год.

На 31.12.2019 г. изтече срокът за подаване на проектни предложения по всички инвестиционни приоритети, включени в ПО 1 (с изключение на инвестиционен приоритет „Културна инфраструктура“). Съгласно инвестиционните програми, общините, заложили индикатор „Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони”, имат възможност да подадат и реализират изпълнение на проекти, попадащи в обхвата на културна инфраструктура при следните съвкупни условия:

-          Наличие на ресурс съгласно Таблица 1 към Насоките за кандидатстване;

-          Наличие на индикатор „Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони” в инвестиционната програма;

-          Наличие на идентифициран проект в ИП покриващ индикатор “Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони”;

-          Подадено в ИСУН проектно предложение до 31.12.2020 (след одобрение от страна на ФГР).

Отчитайки горните обстоятелства и с оглед компенсиране на наддоговаряне в размер на до 60 млн. лв. по програмата, съгласно РМС №228/02.04.2020 г., УО на ОПРР публикува на 27.04.2020 г. Актуализирана таблица 1 към Насоки за кандидатстване по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”. Таблицата отразява свободния финансов ресурс на всяка община за проектни предложения с обхват културна инфраструктура, отговарящи съвкупно на първите 3 горепосочени изисквания. Всички средства, извън идентифицираните по Таблица 1, които са освободени (или ще бъдат освободени) в следствие на подадени искания за окончателни плащания или анекси за намаляване бюджета, попадат в група неподадени ПП в срок до 31.12.2019г. и съответно ще бъдат използвани за компенсиране на наддоговорения ресурс по програмата, в съответствие с приетото РМС 228/02.04.2020 г на Министерски съвет.

При определяне на наличния финансов ресурс за всяка от общините, включена в Таблица 1, са взети предвид следните фактори:

-          Неподадено/и към 27.04.2020г. ПП за културна инфраструктура (респективно сключени договор/и за БФП), но наличие на заложен индикатор в Инвестиционната програма на общината;

-          Размерът на БФП за културна инфраструктура е съгласно бюджета в Група дейности „Културна инфраструктура“ - основен списък с ПП;

-          В случай, че съответният бенефициент има сключени договори за БФП и подадени ПП по всички останали инвестиционни приоритети, който надвишава стойността на заложения бюджет  в Група дейности „Културна инфраструктура“ – основен списък с ПП, разполагаемият ресурс за ПП със срок за подаване до 31.12.2020г. е намален с оглед ненадвишаване на общо одобрената сума на съответната инвестиционна програма.

В заключение, обръщамe внимание, че в чл.13, ал.2 от Споразуменията за реализация на Инвестиционните програми е дефинирана възможността УО да намали всяка от ИП с размера на резерва в случай, на непостигане на етапните цели. С оглед удовлетворяване в максимална степен сключените ИП, без да се намалява разполагаемия ресурс по тях, предвид преразпределението на резерва през 2019г. по ПО1 (съгласно Чл. 22 параграф 4 на Регламент 1303/2013 г.) УО на ОПРР е защитил в максимална степен инвестиционния процес, без необходимост от прекратяване на текущи или в процес на изпълнение договори за БФП.

  • Информация във връзка с получени запитвания относно Актуализирана към 27.04.2020 г. таблица 1 към Насоки за кандидатстване по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”

Обратно към списъка с Новини